สมัครสมาชิก เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก เข้าสู่ระบบ
ชุดวิชาที่ 2 การวางแผนการลงทุน ( หลักสูตรปรับปรุงเพื่อ IC และ IP )
 

อบรมสอบ CFP สอบIC สอบIP

ชุดวิชาที่ 2 การวางแผนการลงทุน (Investment Planning) หลักสูตรปรับปรุง 

หลักสูตรนี้จัดทำขึ้นมาสำหรับ 
- บุคคลที่ต้องการสอบใบอนุญาต IC หรือ IP ซึ่งไม่ได้จบปริญญาตรี
- บุคคลที่ต้องการสอบวุฒิวิขาชีพ นักวางแผนการเงิน CFP ที่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียน IC หรือ IP และต้องการรวบยอดสอบพร้อมกัน
- บุคคลทั่วไปที่ต้องการศึกษาความรู้เกี่ยวกับหลักทรัพย์ทั่วไป หลักทรัพย์ที่มีความซับซ้อน หลักการลงทุน และกระบวนการวางแผนการลงทุน

หลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP ชุดวิชาที่ 2 การวางแผนการลงทุน (Investment Planning) หลักสูตรปรับปรุง 

หลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP ชุดวิชาที่ 2 การวางแผนการลงทุน (Investment Planning) หลักสูตรปรับปรุง  จะอธิบายถึงองค์ความรู้ที่สำคัญอีกส่วนหนึ่ง สำหรับผู้ที่จะก้าวขึ้นมาประกอบวิชาชีพทางการเงิน ซึ่งจะอธิบายถึงแนวคิดการลงทุนและการวางแผนการลงทุน กระบวนการในการวางแผนการลงทุน การคำนวณอัตตราผลตอบแทนและความเสี่ยงจากการลงทุน ประเภทและลักษณะของหลักทรัพย์การลงทุน ได้แก่ ตราสารตลาดเงิน ตราสารทุน ตราสารหนี้ กองทุนรวม อนุพันธ์ และการลงทุนทางเลือกอื่น นอกจากนี้ยังอธิบายถึงแนวคิดการจัดสรรการลงทุน ทฤษฎีกลุ่มหลักทรัพย์ลงทุน การสร้างพอร์ตการลงทุน รวมถึงการจัดทำนโยบายการลงทุน และการวัดผลการดำเนินงานตามแบบแผนการลงทุน ซึ่งเป็นองค์ความรู้พื้นฐานที่นักวางแผนการเงินจำเป็นต้องเข้าใจ สามารถอธิบายและให้คำปรึกษากับผู้รับคำปรึกษาได้ 

วิทยากร
การบรรยายและกรณีศึกษาโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญการวางแผนการเงินซึ่งเป็นผู้ร่วมพัฒนาตำราและเอกสารประกอบการบรรยาย รวมทั้งเป็นผู้ปรับปรุงเนื้อหาทั้งหมดของหลักสูตรการวางแผนการเงินให้กับ TSI และสมาคมนักวางแผนการเงินไทย เพื่อนำไปให้สถาบันอุดมศึกษาที่ได้รับอนุญาตใช้ในการจัดอบรม และวิทยากรนักวางแผนการเงินส่วนบุคคลและผู้บริหารความมั่งคั่งบุคคลภาคปฏิบัติ

 รู้จักหลักทรัพย์เพื่อการลงทุน
- หลักทรัพย์ลงทุนในตลาดเงินและตราสารหนี้
- หลักทรัพย์ลงทุนในตลาดตราสารทุนและตลาดอนุพันธ์
- การลงทุนในทางเลือกอื่น
การประเมินมูลค่าหลักทรัพย์
- ตราสารหนี้
- ตราสารทุน
- ตราสารอนุพันธ์
- ตราสารหนี้และกองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสูงและ/หรือมีความซับซ้อน การเงินเชิงพฤติกรรม
-  กลไกการซื้อขายในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลักษณะและเงื่อนไขของสินค้าในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
แนวคิดเบื้องต้นและความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการลงทุน การวางแผนการลงทุน และการบริหารกลุ่มหลักทรัพย์
- ความหมายและความสำคัญของการลงทุนและการวางแผน
- แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับการลงทุน
- แนวคิดเกี่ยวกับผลตอบแทนและความเสี่ยงกลุ่มหลักทรัพย์
- แบบจำลองการประเมินราคาของหลักทรัพย์- 
การจัดสรรเงินลงทุนในกลุ่มหลักทรัพย์
- ความหมายและปัจจัยพิจารณาการจัดสรรเงินลงทุน
- กระบวนการจัดสรรเงินลงทุน      
- การจัดทำนโยบายการลงทุน      
กลยุทธ์การบริหารกลุ่มหลักทรัพย์ และการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อตัดสินใจลงทุน
- แนวทางและปัจจัยพิจารณาการบริหารกลุ่มหลักทรัพย์
- กลยุทธ์การบริหารกลุ่มหลักทรัพย์ตราสารหนี้
- กลยุทธ์การบริหารกลุ่มหลักทรัพย์ตราสารทุน
- ข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลในระดับมหภาค
- ข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลในระดับอุตสาหกรรม 
- ข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลบริษัท
- กลยุทธ์การบริหารกลุ่มหลักทรัพย์
การวัดผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์
- อัตราผลตอบแทนต่องวด เฉลี่ย และต่อปี
- อัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงจากการลงทุนในกลุ่มหลักทรัพย์ ตราสารหนี้
- การประเมินผลการบริหารกลุ่มหลักทรัพย์
- การวิเคราะห์องค์ประกอบของผลตอบแทนกลุ่มหลักทรัพย์
- การวิเคราะห์หลักทรัพย์โดยใช้ปัจจัยพื้นฐานและปัจจัยทางเทคนิค
Workshop: การวางแผนการลงทุน


ค่าธรรมเนียม
ชุดวิชาที่ 2 การวางแผนการลงทุน หลักสูตรปรับปรุงเพื่อ IC และ IP
อบรมCFP กับวิทยากรอันดับ 1 ทางด้านการเงินของประเทศไทยอบรมซ้ำจนกว่าจะสอบCFP ผ่าน ฟรีเอกสารหลักาูตรการวางแผนการเงินCFP จากครบไม่ต้องซื้อเพิ่ม
ศูนย์อบรมไทยพีเอฟเอได้พัฒนาระบบการดาวน์โหลดเอกสารประกอบการบรรยายในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ตามนโยบาย paperless เพื่อมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมอันจะเป็นการบรรเทาปัญหาภัยธรรมชาติต่างๆที่เกิดขึ้นอย่างรุนแรงในปัจจุบัน ด้วยการลดใช้กระดาษเพื่อลดการตัดไม้ทำลายป่า  รายละเอียด https://www.thaipfa.co.th/news/view/242 ทั้งนี้ผู้เข้ารับการอบรมที่ประสงค์จะรับเอกสารประกอบการบรรยายและ Workbook ในรูปแบบจัดพิมพ์เป็นรูปเล่มจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในการพิมพ์และนำส่งซึ่งจะปรากฏให้เห็นในระบบการสมัครอบรมในขั้นตอนการสมัครอบรม
VDO การอบรมหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP
แบบทดสอบเสมือนจริง ข้อสอบ CFP ระบบทำข้อสอบเสมือนจริง หลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP
โปรแกรมการวางแผนการเงิน อย่างง่าย ใช้งานได้จริง วางแผนการเงินได้สะดวก
ระเบียบการสมัครอบรม CFP
รายละเอียดการชำระเงิน

สามารถเลือกชำระได้ 2 วิธี
 
วีธีที่ 1  ชำระโดยโอนเงินสดเข้าบัญชี   วิธีที่ 2  ชำระโดยบัตรเครดิต

 
 
“บจก.ศูนย์อบรมไทยพีเอฟเอ”
เลขที่บัญชี “683-2-11231-1”
ธนาคาร“กสิกรไทย สาขาโฮมเวิร์ค ราชพฤกษ์”


การชำระวิธีนี้จะต้องยืนยัน Pay-in ผ่านระบบในเมนู แจ้งการชำระเงิน
ที่ www.thaipfa.co.th
และนำตัวจริงหรือสำเนามาแสดงในวันแรกของการอบรม 

** สามารถโอนชำระผ่านบัญชีได้ทุกช่องทาง
ไม่ว่าจะเป็น ตู้ ATM โอนผ่าน Mobile banking ฯลฯ 
  ** ขั้นตอนนี้จะต้องเลือกชำระให้เสร็จในขั้นตอนการสมัครเลย
และไม่ต้องยืนยันหลักฐานการชำระเงิน
     
สถานที่อบรม
สถานที่อบรม แล้วแต่รอบและรุ่นของการอบรม รายละเอียดจะส่งให้ผู้เข้าอบรมที่สมัคร และชำระเงินมาเรียบร้อยก่อนวันอบรม 7 วัน
หนังสือที่ใช้ประกอบการอบรม
เลือกรายการที่ต้องการสมัครอบรม

ความคิดเห็นของผู้เข้าอบรม

หลากหลายความประทับใจ และ คำแนะนำให้อบรมหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP
และหลักสูตรการเงินอื่นๆ กับ ThaiPFA

ผลงานที่ผ่านมา
portfolio
  • In-House Training, Public Training และบริษัทอื่นๆ...
สิทธิพิเศษสำหรับผู้เข้าอบรม Thai PFA
  • • เอกสารประกอบการบรรยาย และตำราครบทุกเล่มไม่ต้องซื้อเพิ่มเติม
  • • อาหารเช้ากลางวันและเบรกอร่อยและเต็มอิ่ม
  • • วุฒิบัตร (ผู้เข้าอบรมต้องเข้ารับการอบรมไม่น้อยกว่า 80% ของเวลาการอบรมทั้งหมด)
  • • การดูวีดีโอย้อนหลัง สำหรับผู้เข้ารับการอบรมที่ติดภาระกิจไม่สามารถเข้ารับฟังการบรรยายได้ครบตามกำหนด