สมัครสมาชิก เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก เข้าสู่ระบบ
ชุดวิชาที่ 4 การวางแผนเพื่อวัยเกษียณ Retirement Planning
 
หลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP ชุดวิชาที่ 4 การวางแผนเพื่อวัยเกษียณ (RETIREMENT PLANNING)

ชุดวิชาที่ 4 การวางแผนเพื่อวัยเกษียณ (Retirement Planning)
หลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP ชุดวิชาที่ 4 การวางแผนเพื่อวัยเกษียณ (Retirement Planning)จะอธิบายถึงองค์ความรู้ที่สำคัญอีกส่วนหนึ่ง สำหรับผู้ที่จะก้าวขึ้นมาประกอบวิชาชีพทางการเงิน ซึ่งจะอธิบายถึงความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการวางแผนการเงินเพื่อการเกษียณ แหล่งเงินออมเพื่อการเกษียณในระบบต่างๆเช่น กองทุนประกันสังคม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ รวมทั้งอธิบายถึงกระบวนการการวางแผนการเงินเพื่อการเกษียณ และจัดทำแผนการเงินเพื่อการเกษียณ พร้อมแสดงตัวอย่างเพื่อนักวางแผนการเงินเข้าใจ และเป็นองค์ความรู้พื้นฐานที่นักวางแผนการเงินจำเป็นต้องเข้าใจ สามารถอธิบายและให้คำปรึกษากับผู้รับคำปรึกษาได้

วิทยากร
การบรรยายและกรณีศึกษาโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญการวางแผนการเงินซึ่งเป็นผู้ร่วมพัฒนาตำราและเอกสารประกอบการบรรยาย รวมทั้งเป็นผู้ปรับปรุงเนื้อหาทั้งหมดของหลักสูตรการวางแผนการเงินให้กับ TSI และสมาคมนักวางแผนการเงินไทย เพื่อนำไปให้สถาบันอุดมศึกษาที่ได้รับอนุญาตใช้ในการจัดอบรม และวิทยากรนักวางแผนการเงินส่วนบุคคลและผู้บริหารความมั่งคั่งบุคคลภาคปฏิบัติ

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวางแผนเพื่อวัยเกษียณ
 • -  การออมและระบบสวัสดิการเพื่อการชราภาพ
 • -  บทบาทของนักวางแผนการเงินกับการวางแผนเพื่อวัยเกษียณ
 • -  การบริหารความเสี่ยงในการวางแผนเพื่อวัยเกษียณ
 • -  การวางแผนเพื่อวัยเกษียณสำหรับผู้ประกอบการส่วนตัว
การวางแผนเพื่อวัยเกษียณและการลงทุนเพื่อวัยเกษียณ
 • -  ความหมายและความสำคัญของการวางแผนเพื่อวัยเกษียณ
 • -  แนวคิดมูลค่าเงินตามเวลาเพื่อวางแผนวัยเกษียณ
 • -  การลงทุนสำหรับการวางแผนเพื่อวัยเกษียณ
กองทุนประกันสังคม
 • -  เงื่อนไขและสิทธิประโยชน์       
 • -  วิธีการคำนวณเงินที่ได้รับจาก กองทุนประกันสังคม
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพและกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
 • -  เงื่อนไขและสิทธิประโยชน์ของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ                  
 • -  วิธีการคำนวณเงินที่ได้รับจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • -  เงื่อนไขและสิทธิประโยชน์ของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ            
 • -  วิธีการคำนวณเงินที่ได้รับจากกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข)
 • -  เงื่อนไขและสิทธิประโยชน์       
 • -  วิธีการคำนวณเงินที่ได้รับจาก กบข.
กระบวนการวางแผนทางการเงินเพื่อวัยเกษียณ
 • -  การสร้างความสัมพันธ์กับผู้รับคำปรึกษา 
 • -  การรวบรวมข้อมูล
 • -  การจัดทำประมาณการทางการเงินเพื่อการเกษียณ
 • -  การนำเสนอแผนทางการเงินเพื่อวัยเกษียณ
 • -  การดำเนินการตามแผนการเงินเพื่อวัยเกษียณ      
 • -  การติดตามทบทวนแผนทางการเงินเพื่อวัยเกษียณ
Workshop: การจัดทำแผนทางการเงินเพื่อการเกษียณ 
ค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียมการอบรม CFP
อบรมCFP กับวิทยากรอันดับ 1 ทางด้านการเงินของประเทศไทยอบรมซ้ำจนกว่าจะสอบCFP ผ่าน ฟรีเอกสารหลักาูตรการวางแผนการเงินCFP จากครบไม่ต้องซื้อเพิ่ม
ศูนย์อบรมไทยพีเอฟเอได้พัฒนาระบบการดาวน์โหลดเอกสารประกอบการบรรยายในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ตามนโยบาย paperless เพื่อมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมอันจะเป็นการบรรเทาปัญหาภัยธรรมชาติต่างๆที่เกิดขึ้นอย่างรุนแรงในปัจจุบัน ด้วยการลดใช้กระดาษเพื่อลดการตัดไม้ทำลายป่า  รายละเอียด https://www.thaipfa.co.th/news/view/242 ทั้งนี้ผู้เข้ารับการอบรมที่ประสงค์จะรับเอกสารประกอบการบรรยายและ Workbook ในรูปแบบจัดพิมพ์เป็นรูปเล่มจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในการพิมพ์และนำส่งซึ่งจะปรากฏให้เห็นในระบบการสมัครอบรมในขั้นตอนการสมัครอบรม
VDO การอบรมหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP
แบบทดสอบเสมือนจริง ข้อสอบ CFP ระบบทำข้อสอบเสมือนจริง หลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP
โปรแกรมการวางแผนการเงิน อย่างง่าย ใช้งานได้จริง วางแผนการเงินได้สะดวก
ระเบียบการสมัครอบรม CFP
รายละเอียดการชำระเงิน

สามารถเลือกชำระได้ 2 วิธี
 
วีธีที่ 1  ชำระโดยโอนเงินสดเข้าบัญชี   วิธีที่ 2  ชำระโดยบัตรเครดิต

 
 
“บจก.ศูนย์อบรมไทยพีเอฟเอ”
เลขที่บัญชี “683-2-11231-1”
ธนาคาร“กสิกรไทย สาขาโฮมเวิร์ค ราชพฤกษ์”


การชำระวิธีนี้จะต้องยืนยัน Pay-in ผ่านระบบในเมนู แจ้งการชำระเงิน
ที่ www.thaipfa.co.th
และนำตัวจริงหรือสำเนามาแสดงในวันแรกของการอบรม 

** สามารถโอนชำระผ่านบัญชีได้ทุกช่องทาง
ไม่ว่าจะเป็น ตู้ ATM โอนผ่าน Mobile banking ฯลฯ 
  ** ขั้นตอนนี้จะต้องเลือกชำระให้เสร็จในขั้นตอนการสมัครเลย
และไม่ต้องยืนยันหลักฐานการชำระเงิน
     
สถานที่อบรม
สถานที่อบรม แล้วแต่รอบและรุ่นของการอบรม รายละเอียดจะส่งให้ผู้เข้าอบรมที่สมัคร และชำระเงินมาเรียบร้อยก่อนวันอบรม 7 วัน
หนังสือที่ใช้ประกอบการอบรม
เลือกรายการที่ต้องการสมัครอบรม

ความคิดเห็นของผู้เข้าอบรม

หลากหลายความประทับใจ และ คำแนะนำให้อบรมหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP
และหลักสูตรการเงินอื่นๆ กับ ThaiPFA

ผลงานที่ผ่านมา
portfolio
 • In-House Training, Public Training และบริษัทอื่นๆ...
สิทธิพิเศษสำหรับผู้เข้าอบรม Thai PFA
 • • เอกสารประกอบการบรรยาย และตำราครบทุกเล่มไม่ต้องซื้อเพิ่มเติม
 • • อาหารเช้ากลางวันและเบรกอร่อยและเต็มอิ่ม
 • • วุฒิบัตร (ผู้เข้าอบรมต้องเข้ารับการอบรมไม่น้อยกว่า 80% ของเวลาการอบรมทั้งหมด)
 • • การดูวีดีโอย้อนหลัง สำหรับผู้เข้ารับการอบรมที่ติดภาระกิจไม่สามารถเข้ารับฟังการบรรยายได้ครบตามกำหนด