สมัครสมาชิก เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก เข้าสู่ระบบ
ชุดวิชาที่ 3 การวางแผนการประกันภัย Insurance Planning
 

หลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP ชุดวิชาที่ 3 การวางแผนการประกันภัย (INSURANCE PLANNING)
 

ชุดวิชาที่ 3 การวางแผนการประกันภัย (Insurance Planning)
    หลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP ชุดวิชาที่ 3 การวางแผนการประกันภัย (Insurance Planning)จะอธิบายถึงองค์ความรู้ที่สำคัญอีกส่วนหนึ่ง สำหรับผู้ที่จะก้าวขึ้นมาประกอบวิชาชีพทางการเงิน ซึ่งจะอธิบายถึงแนวคิด วิธีการป้องกันและจัดการความเสี่ยงภัยของบุคคล ทั้งในเรื่องของความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับชีวิต สุขภาพ และทรัพย์สิน เนื่องจากเมื่อเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันจากความเสี่ยงภัยดังกล่าว ย่อมส่งผลกระทบต่อความมั่งคังและความเป็นอยู่ของผู้รับคำปรึกษาอย่างมาก จนส่งผลทำให้แนวทางการเงินของผู้รับคำปรึกษาไม่สามารถดำเนินการไปตามแผนที่กำหนด ดังนั้นในการให้คำปรึกษาและจัดทำแผนการเงินส่วนบุคคล นักวางแผนการเงินจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องอธิบายถึงเหตุผลและความจำเป็นของการวางแผนประกันภัย และให้ความสำคัญเป็นอันดับต้นๆ ก่อนที่จะทำแผนการเงินส่วนอื่นๆต่อไป โดยองค์ความรู้หลักๆ ของการอบรมจะประกอบไปด้วยเรื่องของวิธีการจัดการความเสี่ยงภัย ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับสัญญาประกันชีวิต เอกสิทธืและเงื่อนใขในกรมธรรม์ประกันชีวิต สัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์ประกันชีวิต การประกันวินาศภัย วิธีวิเคราะห์ความเสี่ยงภัย ของผู้รับเข้าปรึกษา การคำนวณทุนประกันที่เหมาะสม และการจัดทำแผนประกันภัย ซึ่งเป็นองค์ความรู้พื้นฐานที่นักวางแผนการเงินจำเป็นต้องเข้าใจ สามารถอธิบายและให้คำปรึกษากับผู้รับคำปรึกษาได้

วิทยากร
    
การบรรยายและกรณีศึกษาโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญการวางแผนการเงินซึ่งเป็นผู้ร่วมพัฒนาตำราและเอกสารประกอบการบรรยาย รวมทั้งเป็นผู้ปรับปรุงเนื้อหาทั้งหมดของหลักสูตรการวางแผนการเงินให้กับ TSI และสมาคมนักวางแผนการเงินไทย เพื่อนำไปให้สถาบันอุดมศึกษาที่ได้รับอนุญาตใช้ในการจัดอบรม และวิทยากรนักวางแผนการเงินส่วนบุคคลและผู้บริหารความมั่งคั่งบุคคลภาคปฏิบัติ

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวางแผนการประกันภัย การจัดการความเสี่ยงภัย และการประกันภัย
 • -  การประกันภัย การพนัน และการวางแผนการเงิน
 • -  แนวคิดพื้นฐาน ความสำคัญและประโยชน์ของการวางแผนประกันภัย
 • -  ความหมาย ประเภท และกระบวนการบริหารของความเสี่ยงภัย
 • -  กฎการบริหารความเสี่ยง
 • -  ความเป็นมา ความหมาย ประเภท และหลักพื้นฐานการประกันภัย
 • -  ลักษณะของความเสี่ยงภัยที่สามารถเอาประกันได้
 • -  สัญญาประกันภัย
การประกันวินาศภัย
 • -  ความหมาย ประเภท ประโยชน์ของการประกันวินาศภัย
 • -  การประกันวินาศภัยในการวางแผนการประกันภัยส่วนบุคคล
 • -  การประกันอัคคีภัย การประกันภัยรถยนต์และอื่น ๆ
แนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับการประกันชีวิต
 • -  ความหมายและความจำเป็นของการประกันชีวิต
 • -  ชนิด ประเภท และแบบของการประกันชีวิต
 • -  อัตราเบี้ยประกันชีวิต เงินสำรองประกันชีวิต และเงินปันผล
 • -  การคำนวณหาต้นทุนของแบบประกันชีวิต
การประกันชีวิตและการประกันสุขภาพ
 • -  เงื่อนไขของการประกันชีวิต ปัจจัยที่ใช้ในการพิจารณาการรับประกันชีวิต และภาษีเงินได้กับการประกันชีวิต
 • -  จรรยาบรรณและศีลธรรมของตัวแทนประกันชีวิต
 • -  หลักการพื้นฐานของการประกันสุขภาพ
การวิเคราะห์ความต้องการทางการเงิน
 • -  การเก็บรวบรวมข้อมูล
 • -  การประเมินความเสี่ยงภัยและความต้องการด้านการประกันภัย
 • -  การคำนวณทุนประกันภัย
การวิเคราะห์รูปแบบของกรมธรรม์ที่เหมาะกับความต้องการ
 • -  การออกแบบแผนประกันภัย
 • -  การนำแผนไปประยุกต์ใช้
 • -  การทบทวนตรวจสอบ
Workshop: การวางแผนการประกันภัย 
ค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียมการอบรม CFP
อบรมCFP กับวิทยากรอันดับ 1 ทางด้านการเงินของประเทศไทยอบรมซ้ำจนกว่าจะสอบCFP ผ่าน ฟรีเอกสารหลักาูตรการวางแผนการเงินCFP จากครบไม่ต้องซื้อเพิ่ม
ศูนย์อบรมไทยพีเอฟเอได้พัฒนาระบบการดาวน์โหลดเอกสารประกอบการบรรยายในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ตามนโยบาย paperless เพื่อมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมอันจะเป็นการบรรเทาปัญหาภัยธรรมชาติต่างๆที่เกิดขึ้นอย่างรุนแรงในปัจจุบัน ด้วยการลดใช้กระดาษเพื่อลดการตัดไม้ทำลายป่า  รายละเอียด https://www.thaipfa.co.th/news/view/242 ทั้งนี้ผู้เข้ารับการอบรมที่ประสงค์จะรับเอกสารประกอบการบรรยายและ Workbook ในรูปแบบจัดพิมพ์เป็นรูปเล่มจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในการพิมพ์และนำส่งซึ่งจะปรากฏให้เห็นในระบบการสมัครอบรมในขั้นตอนการสมัครอบรม
VDO การอบรมหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP
แบบทดสอบเสมือนจริง ข้อสอบ CFP ระบบทำข้อสอบเสมือนจริง หลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP
โปรแกรมการวางแผนการเงิน อย่างง่าย ใช้งานได้จริง วางแผนการเงินได้สะดวก
ระเบียบการสมัครอบรม CFP
รายละเอียดการชำระเงิน

สามารถเลือกชำระได้ 2 วิธี
 
วีธีที่ 1  ชำระโดยโอนเงินสดเข้าบัญชี   วิธีที่ 2  ชำระโดยบัตรเครดิต

 
 
“บจก.ศูนย์อบรมไทยพีเอฟเอ”
เลขที่บัญชี “683-2-11231-1”
ธนาคาร“กสิกรไทย สาขาโฮมเวิร์ค ราชพฤกษ์”


การชำระวิธีนี้จะต้องยืนยัน Pay-in ผ่านระบบในเมนู แจ้งการชำระเงิน
ที่ www.thaipfa.co.th
และนำตัวจริงหรือสำเนามาแสดงในวันแรกของการอบรม 

** สามารถโอนชำระผ่านบัญชีได้ทุกช่องทาง
ไม่ว่าจะเป็น ตู้ ATM โอนผ่าน Mobile banking ฯลฯ 
  ** ขั้นตอนนี้จะต้องเลือกชำระให้เสร็จในขั้นตอนการสมัครเลย
และไม่ต้องยืนยันหลักฐานการชำระเงิน
     
สถานที่อบรม
สถานที่อบรม แล้วแต่รอบและรุ่นของการอบรม รายละเอียดจะส่งให้ผู้เข้าอบรมที่สมัคร และชำระเงินมาเรียบร้อยก่อนวันอบรม 7 วัน
หนังสือที่ใช้ประกอบการอบรม
เลือกรายการที่ต้องการสมัครอบรม

ความคิดเห็นของผู้เข้าอบรม

หลากหลายความประทับใจ และ คำแนะนำให้อบรมหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP
และหลักสูตรการเงินอื่นๆ กับ ThaiPFA

ผลงานที่ผ่านมา
portfolio
 • In-House Training, Public Training และบริษัทอื่นๆ...
สิทธิพิเศษสำหรับผู้เข้าอบรม Thai PFA
 • • เอกสารประกอบการบรรยาย และตำราครบทุกเล่มไม่ต้องซื้อเพิ่มเติม
 • • อาหารเช้ากลางวันและเบรกอร่อยและเต็มอิ่ม
 • • วุฒิบัตร (ผู้เข้าอบรมต้องเข้ารับการอบรมไม่น้อยกว่า 80% ของเวลาการอบรมทั้งหมด)
 • • การดูวีดีโอย้อนหลัง สำหรับผู้เข้ารับการอบรมที่ติดภาระกิจไม่สามารถเข้ารับฟังการบรรยายได้ครบตามกำหนด