สมัครสมาชิก เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก เข้าสู่ระบบ
ปฏิทินการอบรมCFP , IC , IP
 
ThaiPFA Thai Professional Finance Academy
เดือนกรกฎาคม
เดือนสิงหาคม
เดือนกันยายน
เดือนตุลาคม
เดือนพฤศจิกายน
ชุดวิชาที่ 1 พื้นฐานการวางแผนการเงิน ภาษี และจรรยาบรรณ
ชุดวิชาที่ 2 การวางแผนการลงทุน Investment Planning
ชุดวิชาที่ 2 การวางแผนการลงทุน ( หลักสูตรปรับปรุงเพื่อ IC และ IP )
ชุดวิชาที่ 3 การวางแผนการประกันภัย Insurance Planning
ชุดวิชาที่ 4 การวางแผนเพื่อวัยเกษียณ Retirement Planning
ชุดวิชาที่ 5 การวางแผนภาษีและมรดก Tax and Estate Planning
ชุดวิชาที่ 6 การจัดทำแผนการเงิน Financial Plan Construction
เตรียมความพร้อมเพื่อสอบ CFP ชุดวิชาที่ 1 พื้นฐานการวางแผนการเงิน ภาษี และจรรยาบรรณ Online
เตรียมความพร้อมเพื่อสอบ CFP ชุดวิชาที่ 2 การวางแผนการลงทุน Investment Planning Online
เตรียมความพร้อมเพื่อสอบ CFP ชุดวิชาที่ 2 การวางแผนการลงทุน (หลักสูตรปรับปรุง เพื่อ IC และ IP)
เตรียมความพร้อมเพื่อสอบ CFP ชุดวิชาที่ 3 การวางแผนการประกันภัย Insurance Planning Online
เตรียมความพร้อมเพื่อสอบ CFP ชุดวิชาที่ 4 การวางแผนเพื่อวัยเกษียณ Retirement Planning Online
เตรียมความพร้อมเพื่อสอบ CFP ชุดวิชาที่ 5 การวางแผนภาษีและมรดก Tax and Estate Planning Online
เตรียมความพร้อมเพื่อสอบ CFP ชุดวิชาที่ 6 การจัดทำแผนแบบองค์รวม Financial Plan Construction
1-Day Financial Calculator online E Learning
ติวสอบ หลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP ชุดวิชาที่ 1
ติวสอบ หลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP ชุดวิชาที่ 2
ติวสอบ หลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP ชุดวิชาที่ 3
ติวสอบ หลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP ชุดวิชาที่ 4
ติวสอบ หลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP ชุดวิชาที่ 5
ติวสอบ หลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP ชุดวิชาที่ 6

ความคิดเห็นของผู้เข้าอบรม

หลากหลายความประทับใจ และ คำแนะนำให้อบรมหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP
และหลักสูตรการเงินอื่นๆ กับ ThaiPFA

ผลงานที่ผ่านมา
portfolio
  • In-House Training, Public Training และบริษัทอื่นๆ...