สมัครสมาชิก เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก เข้าสู่ระบบ
แนะนำหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP ชุดวิชาที่ 1 พื้นฐานการวางแผนการเงิน ภาษี และจรรยาบรรณ (Foundation of Financial & Tax Planning)
 


แนะนำหลักสูตรการวางแผนการเงินCFP ชุดวิชาที่ 1 พื้นฐานการวางแผนการเงิน ภาษี และจรรยาบรรณ (Foundation of Financial & Tax Planning)

 
 • ความสำคัญของหลักสูตร
 • วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
 • เนื้อหาของหลักสูตร
 • รูปแบบการอบรมของหลักสูตร
 • วิทยากรบรรยาย
 

-  ความสำคัญของหลักสูตร 

 • FPSB (Financial Planning Standards Board) ร่วมมือกับ GfK บริษัท วิจัยระดับโลกสำรวจผู้คนมากกว่า 19,000 คนใน 19 ประเทศและเขตปกครอง พบว่า
  1. บุคคลเพียง 17% เท่านั้นที่เชื่อว่าตนเองมีความรู้ทางการเงินอย่างเพียงพอ
  2. บุคคลเพียง 22% เท่านั้นที่มั่นใจว่าตนเองจะสามารถบรรลุเป้าหมายทางการเงินที่ตั้งไว้
  3. บุคคลเพียง 32%เท่านั้นที่มีการจัดทำแผนทางการเงินอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร
  4. บุคคลที่มีแผนทางการเงินแบบองค์รวมอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรมีแนวโน้มที่จะรู้สึกมั่นใจเพิ่มขึ้นเป็นอันมากเกือบสามเท่าในการบรรลุเป้าหมายในชีวิต
  5. บุคคลที่ได้รับคำปรึกษาจากนักวางแผนการเงินคุณวุฒิวิชาชีพ CFP รู้สึกมั่นใจมากขึ้น 36% ที่จะบรรลุเป้าหมายในชีวิต
  6. บุคคลที่ได้รับคำปรึกษาจากนักวางแผนการเงินคุณวุฒิวิชาชีพ CFP รู้สึกพึงพอใจมากกว่าบุคคลที่ได้รับคำปรึกษาจากที่ปรึกษาทางการเงินที่ไม่ได้รับคุณวุฒิวิชาชีพ CFP
หลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP ชุดวิชาที่ 1 พื้นฐานการวางแผนการเงิน ภาษี และจรรยาบรรณ จึงเป็นประตูที่นำไปจุดเริ่มต้นของเส้นทางวิชาชีพนักวางแผนการเงินที่จะร่วมสร้างความรอบรู้ทางการเงินให้กับลูกค้าหรือผุ้รับคำปรึกษาให้มีชีวิตที่ดีขึ้น มีความมั่งคั่งที่มั่นคงและยั่งยืน
 


  วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

 • วัตถุประสงค์ของการอบรมหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP ชุดวิชาที่ 1 พื้นฐานการวางแผนการเงิน ภาษี และจรรยาบรรณ จึงเป็นไปเพื่อปูพื้นฐานให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้เบื้องต้นอย่างครบถ้วนในกระบวนการวางแผนการเงินแบบองค์รวมอย่างเป็นขั้นเป็นตอนหรือที่เรามักเรียกกันว่า 6-Steps of CFPs ดังนี้
 1. การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างลูกค้าและนักวางแผนการเงิน ตั้งอยู่บนพื้นฐานความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับแนวคิดแนวคิดการวางแผนการเงิน และ จรรยาบรรณ ที่นักวางแผนการเงินคุณวุฒิวิชาชีพ CFP ต้องยึดถือและปฏิบัติตาม  
 2. การรวบรวมข้อมูลและเป้าหมายการเงิน
  • วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลและการจัดทำบัญชีทางการเงินสำหรับบุคคลเพื่อนำข้อมูลที่กระจัดกระจายมาจัดเก็บให้เป็นระบบระเบียบและง่ายต่อการวิเคราะห์
  • การกำหนดเป้าหมายทางการเงินที่ดี
 3. การวิเคราะห์และประเมินสถานภาพทางการเงิน โดยอาศัยแนวคิดการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพและการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณด้วยอัตราส่วนทางการเงินส่วนบุคคล เพื่อวิเคราะห์ตรวจสอบว่าสถานะทางการเงินหรือสุขภาพทางการเงินมีปัญหาหรือจุดบกพร่องใดบ้างที่ต้องได้รับการแก้ไขอย่างทันท่วงที
 4. การจัดทำและนำเสนอทางเลือกของแผนการเงิน โดยอาศัยแนวคิดมูลค่าเงินตามเวลาเพื่อช่วยในการคำนวณว่าเป้าหมายทางการเงินที่ต้องการบรรลุนั้นจะต้องมีค่าใช้จ่ายหรือเงินออมเงินลงทุนในแต่ละปีเท่าไร และใช้การจัดทำงบประมาณเพื่อวิเคราะห์ความสามารถในการบรรลุเป้าหมาย
 5. การลงมือปฏิบัติตามแผนการเงิน ซึ่งจะต้องมีความรู้ความเข้าใจในการบริหารสภาพคล่อง ทั้งทรัพย์สินที่สามารถใช้ในการสำรองสภาพคล่องส่วนเกินไว้ใช้ในช่วงที่ขาดสภาพคล่อง และแนวทางในการจัดหาเงินทุนเพื่อแก้ไขปัญหาในช่วงที่อาจชาดสภาพคล่อง ทั้งนี้เพื่อช่วยให้บุคคลสามารถปฏิบัติตามงบประมาณที่ได้กำหนดไว้ในแต่ละปี
 6. การทบทวนและตรวจสอบ เมื่อสิ้นปีจะต้องมีการคำนวณภาษีและยื่นแบบแสดงรายการภาษีให้ถูกต้อง ซึ่งต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา โดยนำข้อมูลรายได้และรายจ่ายต่างๆที่มีการจัดเก็บไว้ในงบการเงินส่วนบุคคลไปคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และยังอาจนำไปใช้ในการวางแผนภาษีเบื้องต้นด้วย
จากวัตถุประสงค์ในการอบรมดังกล่าว จึงส่งผลทำให้ศูนย์อบรมไทยพีเอฟเอออกแบบแนวทางในการจัดอบรมหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP ชุดวิชาที่ 1 พื้นฐานการวางแผนการเงิน ภาษี และจรรยาบรรณ เพื่อให้มั่นใจว่าเมื่อผ่านการอบรม 24 ชั่วโมง ผู้เข้ารับการอบรมจะสามารถประเมินและให้คำแนะนำในการปรับปรุงสถานะทางการเงิน รวมทั้งวางแผนการเงินเบื้องต้นให้ทั้งกับตนเองและลูกค้าหรือผู้รับคำปรึกษาเพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายในการดำรงชีวิตประจำวันได้อย่างไม่มีปัญหา ซึ่งจะนำไปสู่การวางแผนการเงินอย่างเป็นองค์รวมในมิติอื่นๆต่อไป
 

-  เนื้อหาของหลักสูตร

 • เนื้อหาของหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP ชุดวิชาที่ 1 พื้นฐานการวางแผนการเงิน ภาษี และจรรยาบรรณ อ้างอิงจากหนังสือที่เกี่ยวข้อง 2 เล่มด้วยกันดังนี้
  • หนังสือ "หลักสูตรวางแผนการเงิน ชุดวิชาที่ 1 พื้นฐานการวางแผนการเงิน" โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งมีเนื้อหาทั้งหมด 8 บทด้วยกันดังนี้
   1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวางแผนการเงิน
   2. เครื่องมือทางการเงินสำหรับการบริหารสภาพคล่องส่วนบุคคล
   3. มูลค่าเงินตามเวลา
   4. การรวบรวมข้อมูลทางการเงินส่วนบุคคล
   5. การวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคล
   6. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
   7. ข้อมูลพื้นฐานภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
   8. การคำนวณและชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
เอกสารปรกอบการเรียน หลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP
หนังสือประการอบรมอบรมหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP ชุดวิชาที่ 1 พื้นฐานการวางแผนการเงิน ภาษี และจรรยาบรรณ (Foundation of Financial & Tax Planning)
 
 • หนังสือ "จรรยาบรรณและคู่มือการปฏิบัติงานสำหรับนักวางแผนการเงิน" ซึ่งมีเนื้อหา 2 ส่วนดังนี้
 1. จรรยาบรรณและความรับผิดชอบในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพวางแผนการเงิน
 2. ความสัมพันธ์ระหว่างคู่มือการปฏิบัติงานสำหรับนักวางแผนการเงินและมาตรฐานการวางแผนการเงิน
  1. 1 หลักปฏิบัติ 1: การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า
  2. 2 หลักปฏิบัติ 2: การรวบรวมข้อมูลลูกค้า
  3. 3 หลักปฏิบัติ 3: การวิเคราะห์และประเมินฐานะการเงินของลูกค้า
  4. 4 หลักปฏิบัติ 4: การจัดทำและนำเสนอแผนการเงิน
  5. 5 หลักปฏิบัติ 5: การดำเนินการตามแผน
  6. 6 หลักปฏิบัติ 6: การติดตามแผนการเงิน
หนังสือจรรยาบรรณและคู่มือการปฏิบัติงานสำหรับนักวางแผนการเงิน
หนังสือ "จรรยาบรรณและคู่มือการปฏิบัติงานสำหรับนักวางแผนการเงิน"

 

-  รูปแบบการอบรมของหลักสูตร

 • การบรรยายโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในแต่ละด้าน
 • การฝึกปฏิบัติในการคำนวณแนวคิดมูลค่าเงินตามเวลาโดยใช้เครื่องคำนวณทางการเงินโดยวิทยากรและทีมผู้ช่วยวิทยากร
 • การฝึกปฏิบัติ Workshop เพื่อจัดทำวางแผนการเงินด้วยกรณีศึกษาต่างๆ ผ่านโปรแกรมและแอปพลิเคชั่นวางแผนการเงิน
 
 
เอกสารประกอบการอบรมCFPเอกสารประกอบการอบรมCFP แนวข้อสอบCFP
เอกสารประกอบการเรียนการสอนหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP ชุดวิชาที่ 1 พื้นฐานการวางแผนการเงิน ภาษี และจรรยาบรรณ (Foundation of Financial & Tax Planning)

 

-  วิทยากรบรรยาย

บรรยายโดยวิทยากรมืออาชีพ ผู้พัฒนาเนื้อหาและหลักสูตรมาตั้งแต่ที่เริ่มมีหลักสูตรนักวางแผนการเงิน CFP ในเมืองไทย และมีประสบการณ์ทางด้านการเงิน 
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนาวัฒน์ สิริวัฒน์ธนกุล CFP® อาจารย์ประจำภาควิชาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งเป็นผู้ร่วมพัฒนาและปรับปรุงเนื้อหาหนังสือ "หลักสูตรวางแผนการเงิน ชุดวิชาที่ 1 พื้นฐานการวางแผนการเงิน" โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  และกรรมการสมาคมนักวางแผนการเงินไทย
 • คุณนฤมล บุญสนอง CFP® รองกรรมการผู้จัดการ บล. ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) และกรรมการสมาคมนักวางแผนการเงินไทย
 • คุณวิโรจน์ ตั้งเจริญ CFP® รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บลจ. กรุงไทย และกรรมการสมาคมนักวางแผนการเงินไทย
 • คุณอุมาพันธุ์ เจริญยิ่ง CFP® รองกรรมการผู้จัดการ บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต และกรรมการสมาคมนักวางแผนการเงินไทย
  
ตารางอบรมCFP
รายละเอียดการอบรมCFP
สมัครอบรมCFP

 

ThaiPFA NEWS

เรื่องราวดีๆ ที่อยากบอกเล่า พร้อมข่าวสารและสาระดีๆ ทางการเงิน

ผลงานที่ผ่านมา
portfolio
 • In-House Training, Public Training และบริษัทอื่นๆ...

ความคิดเห็นของผู้เข้าอบรม

หลากหลายความประทับใจ และ คำแนะนำให้อบรมหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP
และหลักสูตรการเงินอื่นๆ กับ ThaiPFA