สมัครสมาชิก เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก เข้าสู่ระบบ
ข้อกำหนดที่ต้องกระทำสำหรับผู้เลือกช่องหักภาษี ณ ที่จ่าย
 
ข้อกำหนดที่ต้องกระทำสำหรับผู้เลือกช่องหักภาษี  ณ ที่จ่าย
ผู้หักภาษี ณ ที่จ่ายต้องออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (มาตรา 50 ทวิ) และต้องนำส่งภาษีที่หัก ณ ที่จ่ายดังกล่าวตามแบบแสดงรายการ (ภ.ง.ด.1, 2, 3 ภ.ง.ด.53 และ 54) ภายในวันที่ 7 ของเดือนถัดไป และต้องยื่นรายการสรุปการจ่ายเงินได้และจัดทำบัญชีพิเศษแสดงการหักภาษี ณ ที่จ่ายและการนำส่งภาษี
ทั้งนี้ผู้สมัครเข้ารับการอบรมจะต้องนำส่งหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายก่อนเข้ารับการอบรม มิฉะนั้นศูนย์อบรมไทยพีเอฟเอจะถือว่าท่านสละสิทธิในการเข้ารับการอบรมหลักสูตรดังกล่าว โดยศูนย์อบรมไทยพีเอฟเอจะไม่มีการคืนค่าธรรมเนียมในการเข้ารับการอบรม
ความรับผิดตามกฎหมายของผู้หักภาษี ณ ที่จ่าย
ผู้หักภาษี ณ ที่จ่ายที่ได้หักภาษี ณ ที่จ่าย และได้ออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย แต่ไม่นำเงินส่งกรมสรรพากรหรือนำเงินส่งแล้วแต่ไม่ครบจำนวนที่ถูกต้อง จะต้องรับผิดแต่เพียงผู้เดียว โดยให้เจ้าพนักงานประเมินดำเนินการทางแพ่งและทางอาญากับผู้จ่ายเงินดังกล่าวให้นำส่งเงินภาษีที่หัก ณ ที่จ่ายไว้แล้วให้ครบจำนวนที่ถูกต้องต่อไป และให้เสียเงินเพิ่มอีกร้อยละ 1.5 ต่อเดือน หรือเศษของเดือนของเงินภาษีที่ต้องเสีย หรือนำส่งโดยไม่รวมเบี้ยปรับ

ข้อมูลการหัก ของผู้ถูกหักในกรณี จะทำหักภาษี 
 
บริษัท ศูนย์อบรมไทยพเีอฟเอ จาํกัด 
 
88/31 ถ.นครอนิทร์ ต.บางขุนกอง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130 เลขประจาํตัวผู้เสียภาษีอากร : 0125555024168 
 

ตัวอย่างใบหักภาษี ณ ที่จ่าย


#อบรมCFP #อบรมนักวางแผนการเงิน# นักวางแผนการเงิน #CFP #IC #IP

ThaiPFA NEWS

เรื่องราวดีๆ ที่อยากบอกเล่า พร้อมข่าวสารและสาระดีๆ ทางการเงิน

ผลงานที่ผ่านมา
portfolio
  • In-House Training, Public Training และบริษัทอื่นๆ...

ความคิดเห็นของผู้เข้าอบรม

หลากหลายความประทับใจ และ คำแนะนำให้อบรมหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP
และหลักสูตรการเงินอื่นๆ กับ ThaiPFA