สมัครสมาชิก เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก เข้าสู่ระบบ
แนวทางในการสอบและการเตรียมตัวสอบ หลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP ฉบับที่ 2 การวางแผนการลงทุน
 
ในการจะขึ้นทะเบียนเป็นนักวางแผนการเงิน CFP ได้นั้น เราจะต้องผ่านกระบวนการ อบรม และ การสอบ ตามเกณฑ์ที่ทาง FPSB กำหนดไว้ ซึ่งเกณฑ์จะเป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วโลก เงื่อนใขและรายละเอียด เกณฑ์ชั่วโมงที่ต้องอบรมก่อนการสอบ ในแต่ล่ะชุดวิชา  ผู้เข้าสอบต้องผ่านการอบรม 40 ชั่วโมง/ชุดวิชา ก่อนถึงจะมีสิทธิเข้าสอบ ซึ่งในประเทศไทย จะแบ่งบังคับ อบรม 24 ชั่วโมง อีก 16 ชั่วโมงเป็นการเรียนรู้ด้วยตัวเอง ดังนั้นสำหรับผูัที่สมัครสอบ ทางสามาคมนักวางแผนการเงินไทย จะถือได้ว่าผู้เข้าสอบได้ผ่านการอบรมครบตามเกณฑ์ที่กำหนดแล้ว

ในส่วนเกณฑ์การวัดผลในการสอบ  หลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP ชุดวิชาที่ 2 การวางแผนการลงทุน ( Investment Planning ) มีดังนี้
 
  • ข้อสอบฉบับที่ 2: การวางแผนการลงทุน (ปรนัย 85 ข้อ)
 
หัวข้อในการวัด        จำนวนข้อ       
- แนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับการลงทุนและการวางแผนการลงทุน        4-8 ข้อ 
           - หลักทรัพย์ลงทุนในตลาดเงินและตลาดตราสารทุน          6-10 ข้อ 
- หลักทรัพย์ลงทุนในตลาดตราสารหนี้และอนุพันธ์        6-10 ข้อ
- การลงทุนในทางเลือกอื่น        6-10 ข้อ  
- ข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อตัดสินใจลงทุน        ุ6-10 ข้อ
           - ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการบริหารกลุ่มหลักทรัพย์         6-10 ข้อ
- การจัดสรรเงินลงทุนในกลุ่มหลักทรัพย์                6-10 ข้อ
           - กลยุทธ์การบริหารกลุ่มหลักทรัพย์        6-10 ข้อ
           - การวัดผลตอบแทนกลุ่มหลักทรัพย์        6-10 ข้อ 
- แนวทางปฏิบัติในการขาย และการให้บริการด้านผลิตภัณฑ์ 
และมาตรฐานการปฏิบัติงานสำหรับผู้ทำหน้าที่ติดต่อกับผู้ลงทุน*     
      15 ข้อ

* เนื้อหา "แนวทางปฎิบัติในการขาย และการให้้บริการด้านผลิตภัณฑ์ และมาตรฐานการปฎิบัติงานสำหรับผู้ทำหน้าที่ติดต่อกับผู้ลงทุน" ผู้สอบจะต้องศึกษาด้วยตนเอง (self-study)
**ข้อสอบเป็นแบบตัวเลือก  เกณฑ์การสอบผ่าน สอบได้ 70% ของคะแนนรวม และ บังคับผ่าน 70% ในส่วนแนวทางปฎิบัติในการขาย และการให้้บริการด้านผลิตภัณฑ์ และมาตรฐานการปฎิบัติงานสำหรับผู้ทำหน้าที่ติดต่อกับผู้ลงทุน   

หนังสือที่ใช้ประกอบการออกข้อสอบหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP ชุดวิชาที่ 2 การวางแผนการลงทุน ( Investment Planning )

 

หนังสือ cfp module 2 ชุดวิชาที่ 2 วางแผนการลงทุนหนังสือCFP

หมายเหตุ หนังสือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและการให้คำแนะนำ การลงทุนที่เหมาะสม ใช้ประกอบ แค่บทที่ 1 และบทที่ 2 
 


หนังสือที่ใช้ประกอบการอบรมการหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP ชุดวิชาที่ 2 การวางแผนการลงทุน ( Investment Planning ) 


หนังสือข้อสอบCFP module 2 ชุดวิชาที่ 2 วางแผนการลงทุนหนังสือCFP module 2 ชุดวิชาที่ 2 วางแผนการลงทุน
 

ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ หลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP
 

ข้อสอบ   บุคคลทั่วไป     สมาชิกสมาคมฯ    
ฉบับที่ 2  การวางแผนการลงทุน    3,000 2,550

 หมายเหตุ  ก่อนจะสมัครสอบได้ต้อง
✅  ผ่านการอบรมหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP ชุดวิชาที่  1 พื้นฐานการวางแผนการเงิน ภาษี และจรรยาบรรณ และ
✅  ผ่านการอบรมหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP ชุดวิชาที่  2 การวางแผนการลงทุน ( Investment Planning ) หรือ
ผ่านการยกเว้นการอบรมตามเงื่อนใขของสมาคมนักวางแผนการเงินไทย รายละเอียด
   

 

ThaiPFA ศูนย์อบรมต้นแบบ สู่เส้นทางคุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงิน CFP มืออาชีพมาตรฐานสากล

 


Thai Professional Finance Academy (ThaiPFA)

ติดต่อ


      086-666-0090 , 082-701-7077 , 087-063-3306 
 

ขอบคุณทุกความไว้วางใจ ที่มีให้ ThaiPFA


#นักวางแผนการเงินCFP มาตรฐานสากลกับThaiPFA  #เส้นทางสู่วิชาชีพนักวางแผนการเงินCFP มาตรฐานสากลโดยThaiPFA #ThaiPFA ศูนย์อบรมต้นแบบเพื่อความมั่งคั่งมั่นคงและยั่งยืน 
E-mail: thaipfa@gmail.com
Website: www.thaipfa.co.th  , www.thaipfaonline.com , www.allaboutfin.com
Social network: www.facebook.com/thaipfa
LINE: @thaipfa
Mobile: 086-666-0090 , 087-063-3306 ,082-701-7077

ThaiPFA NEWS

เรื่องราวดีๆ ที่อยากบอกเล่า พร้อมข่าวสารและสาระดีๆ ทางการเงิน

ผลงานที่ผ่านมา
portfolio
  • In-House Training, Public Training และบริษัทอื่นๆ...

ความคิดเห็นของผู้เข้าอบรม

หลากหลายความประทับใจ และ คำแนะนำให้อบรมหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP
และหลักสูตรการเงินอื่นๆ กับ ThaiPFA