สมัครสมาชิก เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก เข้าสู่ระบบ
4 STEPS สู่การเป็นนักวางแผนการเงิน CFP
 

 

4 Steps สู่การเป็นนักวางแผนการเงิน CFP

หลายปีที่ผ่านมานี้หลายคนอาจคุ้นเคยกับคุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงิน CFP กันเป็นอย่างดีแล้ว แต่บางคนยังอาจสงสัยว่าทำไมจึงควรไว้วางใจให้นักวางแผนการเงิน CFP รับผิดชอบสร้างฝันในชีวิตให้เป็นความจริง ศูนย์อบรม ThaiPFA จะมาเฉลยให้ทราบว่าสาเหตุที่เราควรไว้วางใจนักวางแผนการเงิน CFP นั่นเพราะว่ามีบันได 4 ขั้นที่จะช่วยบ่มเพาะให้เราเชื่อได้ว่า นักวางแผนการเงินคุณวุฒิวิชาชีพ CFP จะสามารถวางแผนการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยความรู้ความสามารถในวางแผนการเงินเพื่อลูกค้าและผู้รับคำปรึกษา ได้มีความมั่งคั่งมันคง อย่างยั่งยืน

4 Steps ตามเกณฑ์การรับรองคุณวุฒิวิชาชีพที่สมาคมนักวางแผนการเงินไทย กำหนดไว้สำหรับผู้ที่ต้องการจะเป็นนักวางแผนการเงิน CFP มีรายละเอียดดังนี้
 

• การศึกษา (Education)

นักวางแผนการเงิน CFP จะต้องมีความรู้ด้านการวางแผนการเงินในทุกมิติที่เกี่ยวข้อง โดยต้องเข้ารับการอบรมความรู้ 6 ชุดวิชา ได้แก่ พื้นฐานการวางแผนการเงินฯ การวางแผนการลงทุน การวางแผนการประกัน การวางแผนวัยเกษียณ การวางแผนภาษีและมรดก และการจัดทำแผนการเงิน ทั้งนี้ผู้ที่สนใจเข้ารับการอบรมสามารถติดตามรายละเอียดการอบรมได้ที่

หลักสูตรการวางแผนการเงิน CERTIFIED FINANCIAL PLANNER แบ่งเนื้อหาการเรียนรู้เป็น 6 ชุดวิชา ได้แก่

ชุดวิชาที่ 1 พื้นฐานการวางแผนการเงิน ภาษี และจรรยาบรรณ (Foundation of Financial & Tax Planning)

ชุดวิชาที่ 2 การวางแผนการลงทุน (Investment Planning)

ชุดวิชาที่ 3 การวางแผนการประกันภัย (Insurance Planning)

ชุดวิชาที่ 4 การวางแผนเพื่อวัยเกษียณ (Retirement Planning)

ชุดวิชาที่ 5 การวางแผนภาษีและมรดก (Tax and Estate Planning)

ชุดวิชาที่ 6 การจัดทำแผนการเงิน (Financial Plan Construction)

 

• การสอบ (Examination)

นักวางแผนการเงิน CFP จะต้องผ่านการสอบหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP เพื่อประเมินความสามารถในการนำความรู้ และทักษะจากการอบรมไปประยุกต์ใช้สำหรับการวางแผนการเงิน การสอบ จะแบ่งออกเป็น 4 ฉบับดังนี้ 
 
ฉบับที่ 1 พื้นฐานการวางแผนการเงิน ภาษี และจรรยาบรรณ (*** การสอบฉบับที่ 1 ผู้สมัครจะต้องผ่านการอบรมหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP ชุดวิชาที่ 1 )
ฉบับที่ 2 การวางแผนการลงทุน (***การสอบฉบับที่ 2 ผู้สมัครจะต้องผ่านการอบรมหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP ชุดวิชาที่ 1 และ ชุดวิชาที่ 2)
ฉบับที่ 3 การวางแผนประกันภัย และการวางแผนเพื่อวัยเกษียณ (***การสอบฉบับที่ 3 ผู้สมัครจะต้องผ่านการอบรมหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP ชุดวิชาที่ 1 ,ชุดวิชาที่ 3 และ ชุดวิชาที่ 4)
ฉบับที่ 4.1 การวางแผนภาษี และมรดก ( *** การสอบฉบับที่ 1 ผู้สมัครจะต้องผ่านการอบรมหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP ชุดวิชาที่ 5
      และสอบผ่านหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP ฉบับที่ 1,2,3 )
ฉบับที่ 4.2 การจัดทำแผนการเงิน  (*** การสอบฉบับที่ 1 ผู้สมัครจะต้องผ่านการอบรมหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP ชุดวิชาที่ 6 
      และสอบผ่านหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP ฉบับที่ 1,2,3)
 

• ประสบการณ์การทำงาน (Experience)

สมาคมฯ กำหนดให้นักวางแผนการเงิน CFP จะต้องมีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการให้บริการวางแผนการเงินแก่ลูกค้า เพื่อแสดงให้เห็นว่าเป็นผู้มีความรู้ และความสามารถในเชิงปฏิบัติ มีประสบการณ์การทำงาน 3 ปี การปฏิบัติหน้าที่ความรับผิดชอบในด้านที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนการเงิน ที่สามารถนับเป็นประสบการณ์การทำงานได้ เช่น
หน่วยงาน ตำแหน่งงาน
ธนาคารพาณิชย์
สถาบันการเงินที่ไม่ใช่ธนาคารพาณิชย์
บริษัทหลักทรัพย์
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
 
นักวางแผนการเงิน
ผู้จัดการกองทุน
นักวิเคราะห์
วาณิชธนกิจ/ธนบดีธนกิจ (IB)
ผู้แนะนำการลงทุน
เจ้าหน้าที่พัฒนาผลิตภัณฑ์การเงินและการลงทุน
ผู้บรรยาย หรือเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมด้านการเงินและการลงทุน และด้านการกำกับและตรวจสอบ
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) ผู้จัดการกองทุน
เจ้าหน้าที่สมาชิกสัมพันธ์
สำนักงานประกันสังคม เจ้าหน้าที่สำนักงานบริหารการลงทุน
หน่วยงานกำกับดูแล เจ้าหน้าที่หน่วยงานกำกับดูแลผู้ประกอบวิชาชีพ
บริษัทประกันชีวิต เจ้าหน้าที่บริหารการลงทุน
นักคณิตศาสตร์ประกันชีวิต
ผู้พิจารณารับประกัน (Underwriter) และสินไหมประกันชีวิต
เจ้าหน้าที่กำกับและตรวจสอบ
ตัวแทนขาย
เจ้าหน้าที่พัฒนาผลิตภัณฑ์กรมธรรม์
ผู้บรรยายด้านประกันชีวิต
อื่นๆ ตามที่สมาคมฯ ให้ความเห็นชอบ

รายละเอียดเกณฑ์การนับประสบการณ์การทำงาน http://www.tfpa.or.th/cfp.php?id=19


• จรรยาบรรณ (Ethics)

นักวางแผนการเงิน CFP และผู้สมัครขอรับรองคุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงิน CFP (“ผู้สมัคร”) จะต้องปฏิบัติตามประมวลจรรยาบรรณและความรับผิดชอบในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพวางแผนการเงินเพื่อให้ลูกค้าได้รับประโยชน์สูงสุด รวมทั้งได้รับความเชื่อมั่นและความไว้วางใจจากลูกค้า นักวางแผนการเงิน CFP ที่ปรึกษาการเงิน AFPT และผู้สมัครจะต้องตกลงที่จะยึดถือและปฏิบัติตาม “ประมวล จรรยาบรรณและความรับผิดชอบในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพวางแผนการเงิน” และ “หลักปฏิบัติการวางแผนการเงิน” ซึ่ง เป็นหลักเกณฑ์ขั้นพื้นฐานที่กำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบที่นักวางแผนการเงิน CFP ที่ปรึกษาการเงิน AFPT และผู้สมัครพึงปฏิบัติต่อสาธารณะ ลูกค้า เพื่อนร่วมงาน และนายจ้าง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่สาธารณชนที่มีต่อวิชาชีพนักวางแผนการเงิน


หมายเหตุ ในข้อกำหนดที่ทางสมาคมฯ กำหนด คือข้อกำหนดที่จะต้องเตรียมให้พร้อมในการขึ้นทะเบียน เป็นนักวางแผนการเงิน CFP ในส่วนของการอบรมและการสอบ ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์มาก่อน ถึงจะเรียน และสอบได้

 

ตารางอบรมCFP
รายละเอียดการอบรมCFP
สมัครอบรมCFP
ที่มา www.thaipfa.co.th

 


 

ThaiPFA ศูนย์อบรมต้นแบบ สู่เส้นทางคุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงิน CFP มืออาชีพมาตรฐานสากล

 


Thai Professional Finance Academy (ThaiPFA)

ติดต่อ


      086-666-0090 , 082-701-7077 , 087-063-3306 
 

ขอบคุณทุกความไว้วางใจ ที่มีให้ ThaiPFA


#นักวางแผนการเงินCFP มาตรฐานสากลกับThaiPFA  #เส้นทางสู่วิชาชีพนักวางแผนการเงินCFP มาตรฐานสากลโดยThaiPFA #ThaiPFA ศูนย์อบรมต้นแบบเพื่อความมั่งคั่งมั่นคงและยั่งยืน 
E-mail: thaipfa@gmail.com
Website: www.thaipfa.co.th  , www.thaipfaonline.com , www.allaboutfin.com
Social network: www.facebook.com/thaipfa
LINE: @thaipfa
Mobile: 086-666-0090 , 087-063-3306 ,082-701-7077

ThaiPFA NEWS

เรื่องราวดีๆ ที่อยากบอกเล่า พร้อมข่าวสารและสาระดีๆ ทางการเงิน

ผลงานที่ผ่านมา
portfolio
  • In-House Training, Public Training และบริษัทอื่นๆ...

ความคิดเห็นของผู้เข้าอบรม

หลากหลายความประทับใจ และ คำแนะนำให้อบรมหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP
และหลักสูตรการเงินอื่นๆ กับ ThaiPFA