สมัครสมาชิก เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก เข้าสู่ระบบ
แนวทางในการสอบ หลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP ฉบับที่ 3 การวางแผนการประกันภัย และการวางแผนเพื่อวัยเกษียณ
 
ในการจะขึ้นทะเบียนเป็นนักวางแผนการเงิน CFP ได้นั้น เราจะต้องผ่านกระบวนการ อบรม และ การสอบ ตามเกณฑ์ที่ทาง FPSB กำหนดไว้ ซึ่งเกณฑ์จะเป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วโลก เงื่อนใขและรายละเอียด เกณฑ์ชั่วโมงที่ต้องอบรมก่อนการสอบ ในแต่ล่ะชุดวิชา  ผู้เข้าสอบต้องผ่านการอบรม 40 ชั่วโมง/ชุดวิชา ก่อนถึงจะมีสิทธิเข้าสอบ ซึ่งในประเทศไทย จะแบ่งบังคับ อบรม 24 ชั่วโมง อีก 16 ชั่วโมงเป็นการเรียนรู้ด้วยตัวเอง ดังนั้นสำหรับผูัที่สมัครสอบ ทางสามาคมนักวางแผนการเงินไทย จะถือได้ว่าผู้เข้าสอบได้ผ่านการอบรมครบตามเกณฑ์ที่กำหนดแล้ว

ในส่วนเกณฑ์การวัดผลในการสอบ  หลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP ชุดวิชาที่ 3 การวางแผนการประกันภัย (Insurance Planning)  และ  หลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP ชุดวิชาที่ 4 การวางแผนเพื่อวัยเกษียณ (Retirement Planning)  มีดังนี้
 
  • ข้อสอบฉบับที่ 3: การวางแผนการประกันภัย และการวางแผนเพื่อวัยเกษียณ (ปรนัย 85 ข้อ)
 
หัวข้อในการวัด        จำนวนข้อ       
- ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวางแผนการประกันภัย 1-15 ข้อ
- การจัดการความเสี่ยงภัยและการประกันภัย 7-11 ข้อ
- การประกันชีวิตและการประกันสุขภาพ  17-21 ข้อ
- การประกันวินาศภัย 8-12 ข้อ
- การจัดทำแผนประกันภัย 8-12 ข้อ
- ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวางแผนเพื่อวัยเกษียณ 1-5 ข้อ
- การประกันสังคม 3-7 ข้อ
- กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ 1-5 ข้อ
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 3-7 ข้อ
- กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) 3-7 ข้อ
- การบริหารความเสี่ยงและการลงทุนเพื่อวัยเกษียณ 1-4 ข้อ
- กระบวนการวางแผนเพื่อวัยเกษียณ 7-11 ข้อ
- การวางแผนเพื่อวัยเกษียณสำหรับผู้ประกอบการและบทบาท  
ของนักวางแผนการเงินกับการวางแผนเพื่อวัยเกษียณ
1-4 ข้อ

**ข้อสอบเป็นแบบตัวเลือก  เกณฑ์การสอบผ่าน สอบได้ 70% ของคะแนนรวมทั้งหมด  

หนังสือที่ใช้ประกอบการออกข้อสอบหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP ชุดวิชาที่ 3 การวางแผนการประกันภัย (Insurance Planning)  และ  หลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP ชุดวิชาที่ 4 การวางแผนเพื่อวัยเกษียณ (Retirement Planning)

หนังสือ cfp module 3 ชุดวิชาที่ 3 การวางแผนการประกันภัย Insurance Planningหนังสือ cfp module 4 ชุดวิชาที่ 4  การวางแผนเพื่อวัยเกษียณ Retirement Planning

 


หนังสือที่ใช้ประกอบการอบรมการ หลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP ชุดวิชาที่ 3 การวางแผนการประกันภัย (Insurance Planning)  และ  หลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP ชุดวิชาที่ 4 การวางแผนเพื่อวัยเกษียณ (Retirement Planning)


หนังสือข้อสอบCFP module 3 ชุดวิชาที่ 3  การวางแผนการประกันภัย Insurance PlanningหนังสือCFP module 3 ชุดวิชาที่ 3 การวางแผนการประกันภัย Insurance Planning
หนังสือข้อสอบCFP module 4 ชุดวิชาที่ 4 การวางแผนเพื่อวัยเกษียณ Retirement PlanningหนังสือCFP module 4 ชุดวิชาที่ 4 การวางแผนเพื่อวัยเกษียณ Retirement Planning
 

ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ หลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP
 

ข้อสอบ   บุคคลทั่วไป     สมาชิกสมาคมฯ    
ฉบับที่ 3 การวางแผนการประกันภัย และการวางแผนเพื่อวัยเกษียณ 3,000 2,550

 หมายเหตุ  ก่อนจะสมัครสอบได้ต้อง
-  ผ่านการอบรมหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP ชุดวิชาที่  1 พื้นฐานการวางแผนการเงิน ภาษี และจรรยาบรรณ และ
-  ผ่านการอบรมหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP ชุดวิชาที่ 3 การวางแผนการประกันภัย (Insurance Planning) และ
-  ผ่านการอบรมหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP ชุดวิชาที่ 4 การวางแผนเพื่อวัยเกษียณ (Retirement Planning) หรือ
ผ่านการยกเว้นการอบรมตามเงื่อนใขของสมาคมนักวางแผนการเงินไทย รายละเอียด
 
   

 ThaiPFA ศูนย์อบรมต้นแบบ สู่เส้นทางคุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงิน CFP มืออาชีพมาตรฐานสากล

 


Thai Professional Finance Academy (ThaiPFA)
ติดต่อ
      086-666-0090 , 082-701-7077 , 087-063-3306 

ขอบคุณทุกความไว้วางใจ ที่มีให้ ThaiPFA


#นักวางแผนการเงินCFPมาตรฐานสากลกับThaiPFA #เส้นทางสู่วิชาชีพนักวางแผนการเงินCFPมาตรฐานสากลโดยThaiPFA #ThaiPFAศูนย์อบรมต้นแบบเพื่อความมั่งคั่งมั่นคงและยั่งยืน
E-mail: thaipfa@gmail.com
Website: www.thaipfa.co.th 
Social network: www.facebook.com/thaipfa
LINE: @thaipfa
Mobile: 086-666-0090 , 087-063-3306 ,082-701-7077

ThaiPFA NEWS

เรื่องราวดีๆ ที่อยากบอกเล่า พร้อมข่าวสารและสาระดีๆ ทางการเงิน

ผลงานที่ผ่านมา
portfolio
  • In-House Training, Public Training และบริษัทอื่นๆ...

ความคิดเห็นของผู้เข้าอบรม

หลากหลายความประทับใจ และ คำแนะนำให้อบรมหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP
และหลักสูตรการเงินอื่นๆ กับ ThaiPFA