สมัครสมาชิก เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก เข้าสู่ระบบ
รู้ไหมการเรียนหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP® สามารถเอาชั่วโมงเรียนไปต่ออายุใบอนุญาต IC , IP และ CPD ได้
 


หลายคนที่เรียน หลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP® กับทาง ศูนย์อบรม ThaiPFA แล้ว  รู้ไหมการเรียนหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP สามารถเอาชั่วโมงเรียนไปต่ออายุใบอนุญาต IC , IP และ CPD ได้ รายละเอียด มีดังนี้ครับ
 

หลักสูตรอบรมนักวางแผนการเงิน CFP® สามารถใช้เป็นหลักสูตรอบรมความรู้สำหรับการต่ออายุการให้ความเห็นชอบเป็นนักวิเคราะห์การลงทุน ผู้แนะนำการลงทุนและผู้วางแผนการลงทุน โดยมีรายละเอียดดังนี้
 

ชื่อหลักสูตรอบรม

จำนวนชั่วโมงที่อนุมัติ

ชุดวิชาที่ 1
(หลักสูตรเดิม)

พื้นฐานการวางแผนการเงิน ภาษี และจรรยาบรรณ

จำนวนชั่วโมงความรู้ด้านหลักทรัพย์พื้นฐาน (ทั่วไป) 22 ชั่วโมง

จำนวนชั่วโมงความรู้เกี่ยวกับกฏระเบียบที่เกี่ยวข้อง 2 ชั่วโมง

ชุดวิชาที่ 1
(หลักสูตรปรับปรุง
ใช้ปี 63 เป็นต้นไป)

พื้นฐานการวางแผนการเงิน ภาษี และจรรยาบรรณ 

จำนวนชั่วโมงความรู้ด้านหลักทรัพย์พื้นฐาน (ทั่วไป) 21 ชั่วโมง

จำนวนชั่วโมงความรู้เกี่ยวกับกฏระเบียบที่เกี่ยวข้อง 3 ชั่วโมง

ชุดวิชาที่ 2

การวางแผนการลงทุน

จำนวนชั่วโมงความรู้ด้านหลักทรัพย์ (พื้นฐาน) 12 ชั่วโมง

จำนวนชั่วโมงความรู้ด้าน Asset Allocation 12 ชั่วโมง

ชุดวิชาที่ 4

การวางแผนการเงินเพื่อการเกษียณ

จำนวนชั่วโมงความรู้ด้านหลักทรัพย์ (พื้นฐาน) 21 ชั่วโมง

จำนวนชั่วโมงความรู้ด้าน Asset Allocation 3 ชั่วโมง

ชุดวิชาที่ 5

การวางแผนภาษีและมรดก

จำนวนชั่วโมงความรู้ด้านหลักทรัพย์ (พื้นฐาน) 17.30 ชั่วโมง

ชุดวิชาที่ 6

การวางแผนการเงินแบบองค์รวม

จำนวนชั่วโมงความรู้ด้านหลักทรัพย์ (พื้นฐาน) 9 ชั่วโมง

จำนวนชั่วโมงความรู้ด้าน Asset Allocation 9 ชั่วโมง

ข้อมูล ณ วันที่ 4 ตุลาคม 2562

 
บางชุดวิชาได้ครบชั่วโมงนะครับ


และในส่วนของการนับชัวโมง CPD ในการต่ออายุ AFPT ก็สามารถนำ หลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP ที่เรียน กับ ศูนย์อบรม ThaiPFA ไปต่ออายุ ได้ทุกชุดวิชา และได้จำนวนชั่วโมงเท่ากับที่เรียน ได้ชุดวิชาล่ะ 24 ชั่วโมงเลย

วิธีการยืนขอต่ออายุ

ก็ขอแจ้งยืนต่ออายุตามปกติ ที่เคยทำทุกๆ 2 ปี แจ้งผ่านหลักสูตรที่เคยเรียนมา (ต้องเรียนในปีที่หมดอายุใบอนุญาต นะครับ) เพราะรายชื่อผู้เข้าอบรมเรายืนผ่านระบบ Orap 

หากมีข้อสงสัย แนะนำสอบถามทาง หน่วยงานที่ขอยืนต่ออายุนะครับ

IC  และ IP  หน่วยงานที่รับผิดชอบคือ กลต. สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
CFD   หน่วยงานที่รับผิดชอบคือ สมาคมนักวางแผนการเงินไทย

 

ThaiPFA NEWS

เรื่องราวดีๆ ที่อยากบอกเล่า พร้อมข่าวสารและสาระดีๆ ทางการเงิน

ผลงานที่ผ่านมา
portfolio
  • In-House Training, Public Training และบริษัทอื่นๆ...

ความคิดเห็นของผู้เข้าอบรม

หลากหลายความประทับใจ และ คำแนะนำให้อบรมหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP
และหลักสูตรการเงินอื่นๆ กับ ThaiPFA