สมัครสมาชิก เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก เข้าสู่ระบบ
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวางแผนการเงิน | หลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP ชุดวิชาที่ 1  บทที่ 1 
 
หลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP ชุดวิชาที่ 1 บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวางแผนการเงิน
 
 
 
 • การวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลนั้น เป็นกระบวนการประเมินสถานภาพทางการเงิน ความเป็นอยู่ของบุคคลคนหนึ่ง และทำการพัฒนาปรับปรุงการหารายได้ การใช้จ่าย และการลงทุนให้มีฐานะที่ดีขึ้น ด้วยการเข้าไปศึกษาถึงปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจ และกระบวนการในการตัดสินใจทางด้านการเงินของบุคคลคนนั้น
 
 • การวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลมีบทบาทและความสำคัญที่ทำให้เกิดความมั่นคงทางการเงิน ความมั่นใจในการดำเนินชีวิต และอิสรภาพทางการเงินในอนาคต การวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลนั้นจะเกี่ยวข้องกับเรื่องกิจกรรมทางการเงิน ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นในชีวิตคนเราที่จะต้องทำการเรียนรู้วิธีการหาเงินเลี้ยงชีพ และในขณะเดียวกันก็จะต้องเรียนรู้ถึงวิธีการออม การใช้จ่าย การลงทุน และการบริหารจัดการให้บรรลุถึงเป้าหมายทางการเงิน และเป้าหมายแห่งชีวิตที่ตนได้กำหนดไว้ และผลลัพธ์ที่ประสงค์คือ การมีชีวิตความเป็นอยู่ และลักษณะการใช้ชีวิตที่ดีขึ้นเป็นลำดับ
 
 • องค์ประกอบของแผนทางการเงิน ซึ่งเกิดจากการบูรณาการแผนทางการเงินในหลากหลายด้านเข้าด้วยกันที่ประกอบด้วย การจัดทำงบการเงิน งบประมาณส่วนบุคคลและการจัดการกระแสเงินสด การวางแผนการลงทุน การบริหารความเสี่ยงและการวางแผนการประกัน การวางแผนเพื่อวัยเกษียณ และการวางแผนภาษี
 
 • กระบวนการในการวางแผนทางการเงิน ประกอบด้วยขั้นตอนทั้งหมด 6 ขั้นตอน คือ
 • 1. ศึกษาและวิเคราะห์ความต้องการและเป้าหมายของผู้รับคำปรึกษา
 • 2. หลังจากนั้นจะต้องมีการเก็บรวบรวมข้อมูล
 • 3. ซึ่งจะนำไปสู่กระบวนการวิเคราะห์ข้อมูล
 • 4. เพื่อจัดทำและนำเสนอแผนทางการเงินต่อผู้ขอรับคำปรึกษา
 • 5. ก่อนที่จะมีการนำแผนทางการเงินที่ผู้ขอรับคำปรึกษาเห็นชอบไปลงมือปฏิบัติ
 • 6. ในกระบวนการสุดท้ายจะต้องมีการทบทวนและตรวจสอบแผนทางการเงินอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้แผนทางการเงินดังกล่าวทันสมัยและสอดคล้องกับปัจจัยแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา
 
 • อย่างไรก็ตามในปัจจุบันบุคคลโดยส่วนใหญ่ละเลยและไม่ได้ให้ความสำคัญกับการวางแผนทางการเงินเท่าที่ควร ทั้งนี้เป็นผลเนื่องมาจากปัจจัยที่สำคัญ 2 ประการคือ ปัจจัยทางด้านสถานภาพหรือฐานะทางการเงิน และปัจจัยทางด้านความเชื่อและทัศนคติที่ผิด ทั้งนี้ การละเลยและไม่ได้ให้ความสำคัญกับการวางแผนทางการเงินอาจนำมาซึ่งผลเสียต่อบุคคลดังกล่าวทำให้ไม่สามารถบรรลุถึงเป้าหมายทางการเงินตามที่ต้องการได้ หรือในกรณีที่ร้ายแรงอาจก่อให้เกิดความสูญเสียทางการเงินหรือโอกาสในการหารายได้สำหรับการใช้จ่ายในการดำรงชีพทั้งของตัวเองและของผู้ที่อยู่ในอุปการะ นอกจากนี้ในระยะยาวอาจทำให้บุคคลดังกล่าวต้องประสบกับปัญหาความยากลำบากในการดำรงชีวิตในบั้นปลายภายหลังเกษียณอายุ
 
 • วัตถุประสงค์ของหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP ชุดวิชาที่ 1 บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวางแผนการเงิน มีดังนี้
  1. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในภาพรวมของการวางแผนทางเงินที่ครอบคลุมถึง ความหมายและความสำคัญของการวางแผนทางการเงิน สาเหตุที่คนละเลยเรื่องการวางแผนทางการเงิน ผลกระทบอันเนื่องมาจากการละเลยเรื่องการวางแผนทางการเงิน และกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนทางการเงิน
  2. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจองค์ประกอบของการวางแผนทางการเงิน
  3. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ กระบวนการวางแผนทางการเงิน
 
 • องค์ความรู้ของหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP ชุดวิชาที่ 1 บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวางแผนการเงิน มีดังนี้
  1. ความหมายและความสำคัญของการวางแผนทางการเงิน
  2. สาเหตุที่คนละเลยเรื่องการวางแผนทางการเงิน
  3. ผลกระทบอันเนื่องมาจากการละเลยเรื่องการวางแผนทางการเงิน
  4. กลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนทางการเงิน
  5. แผนทางการเงิน
  6. กระบวนการวางแผนทางการเงิน
 
หลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP ชุดวิชาที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวางแผนการเงิน

 
 

ThaiPFA ศูนย์อบรมต้นแบบ สู่เส้นทางคุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงิน CFP มืออาชีพมาตรฐานสากล 

 


Thai Professional Finance Academy (ThaiPFA)

ติดต่อ


      086-666-0090 , 082-701-7077 , 087-063-3306 
 

ขอบคุณทุกความไว้วางใจ ที่มีให้ ThaiPFA


#นักวางแผนการเงินCFPมาตรฐานสากลกับThaiPFA #เส้นทางสู่วิชาชีพนักวางแผนการเงินCFPมาตรฐานสากลโดยThaiPFA #ThaiPFAศูนย์อบรมต้นแบบเพื่อความมั่งคั่งมั่นคงและยั่งยืน
E-mail: thaipfa@gmail.com
Website: www.thaipfa.co.th 
Social network: www.facebook.com/thaipfa
LINE: @thaipfa
Mobile: 086-666-0090 , 087-063-3306 ,082-701-7077

ThaiPFA NEWS

เรื่องราวดีๆ ที่อยากบอกเล่า พร้อมข่าวสารและสาระดีๆ ทางการเงิน

ผลงานที่ผ่านมา
portfolio
 • In-House Training, Public Training และบริษัทอื่นๆ...

ความคิดเห็นของผู้เข้าอบรม

หลากหลายความประทับใจ และ คำแนะนำให้อบรมหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP
และหลักสูตรการเงินอื่นๆ กับ ThaiPFA