สมัครสมาชิก เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก เข้าสู่ระบบ
มีหนี้ 100,000 บาท กับรายได้ 15,000 จะวางแผนแก้หนี้อย่างไร ?
 

มีหนี้ 100000 บาท กับรายได้ 15000 จะว่างแผนแก้หนีอย่างไร

การวางแผนเพื่อแก้ไขหนี้สิน 100,000 บาทเมื่อมีรายได้ 15,000 บาทต่อเดือนต้องการการจัดการอย่างรอบคอบ นี่คือขั้นตอนการวางแผนและแนวทางปฏิบัติที่สามารถช่วยได้:

1. ประเมินสถานการณ์ทางการเงินปัจจุบัน

 • รายได้สุทธิ: ตรวจสอบรายได้ทั้งหมดที่ได้รับต่อเดือน (หักภาษีและค่าใช้จ่ายคงที่แล้ว)
 • ค่าใช้จ่ายจำเป็น: ประเมินค่าใช้จ่ายจำเป็นที่ต้องจ่ายในแต่ละเดือน เช่น ค่าเช่าบ้าน, ค่าอาหาร, ค่าน้ำ-ไฟ ฯลฯ
 • ค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น: ตรวจสอบค่าใช้จ่ายที่สามารถลดหรือเลิกได้ชั่วคราว เช่น ค่าบันเทิง, การท่องเที่ยว ฯลฯ
 

2. จัดทำงบประมาณรายเดือน

 • ค่าใช้จ่ายที่จำเป็น (50-60%):

  • ค่าเช่าบ้าน/ที่พัก: 3,000 - 4,500 บาท
  • ค่าอาหาร: 2,500 - 3,500 บาท
  • ค่าน้ำ-ไฟ-อินเทอร์เน็ต: 1,000 บาท
  • ค่าเดินทาง: 500 - 1,000 บาท
 • ชำระหนี้ (20-30%):

  • จัดสรรเงินสำหรับการชำระหนี้: 3,000 - 4,500 บาท
 • เงินออมและสำรองฉุกเฉิน (10-20%):

  • เก็บออมและสำรองฉุกเฉิน: 1,500 - 3,000 บาท
 • ค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น (10-20%):

  • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวและความบันเทิง: 1,500 - 3,000 บาท (ควรลดลงหากต้องการเร่งการชำระหนี้)
 

3. วางแผนการชำระหนี้

 • วิธีการชำระหนี้:
  • วิธีหิมะลูกบอล (Snowball Method): ชำระหนี้ที่มีจำนวนเงินต่ำสุดก่อน เมื่อชำระหนี้นั้นหมดแล้วให้นำเงินที่ใช้ชำระหนี้นั้นไปชำระหนี้ก้อนถัดไป
  • วิธีหิมะถล่ม (Avalanche Method): ชำระหนี้ที่มีอัตราดอกเบี้ยสูงสุดก่อน เพื่อลดภาระดอกเบี้ยรวมในระยะยาว


4. เพิ่มรายได้เสริม

 • หารายได้เสริม: ทำงานพิเศษหรือหางานเสริมที่สามารถทำได้ในเวลาว่าง เช่น ขายของออนไลน์, งานฟรีแลนซ์, หรือการให้บริการตามความสามารถที่มี


5. เจรจาต่อรองหนี้

 • เจรจากับเจ้าหนี้: ลองเจรจากับเจ้าหนี้เพื่อขอปรับโครงสร้างหนี้ ลดอัตราดอกเบี้ย หรือขอผ่อนผันระยะเวลาการชำระหนี้


6. ติดตามและปรับปรุงแผนการเงิน

 • ติดตามผล: ตรวจสอบรายรับ-รายจ่ายและการชำระหนี้ทุกเดือน ปรับปรุงแผนการเงินตามความเป็นจริงที่เกิดขึ้น
 • ปรับเปลี่ยนแผนการเงิน: หากมีรายได้เพิ่มขึ้นหรือค่าใช้จ่ายลดลง ให้นำเงินส่วนที่เหลือมาชำระหนี้เพิ่มเติม


7. การพัฒนาวินัยทางการเงิน

 • สร้างวินัยการใช้เงิน: ยึดมั่นในแผนการเงินที่วางไว้ หลีกเลี่ยงการใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นและหนี้สินใหม่
 • ตั้งเป้าหมายการเงิน: ตั้งเป้าหมายระยะสั้นและระยะยาวในการชำระหนี้และการออม เพื่อสร้างแรงจูงใจในการจัดการการเงิน

การวางแผนการเงินและการชำระหนี้ต้องการความมุ่งมั่นและวินัยในการปฏิบัติตามแผนอย่างต่อเนื่อง หากคุณสามารถปฏิบัติตามขั้นตอนเหล่านี้อย่างมีประสิทธิภาพ คุณจะสามารถชำระหนี้และสร้างความมั่นคงทางการเงินในอนาคตได้

การไม่มีหนี้เป็นลาภอันประเสริฐ


หมายเหตุ แผนที่วางไว้เป็นเพียงแนวทางในการวางแผนการเงินที่ถูกต้องตามหลักการ ทั้งนี้ การวางแผนการเงินของแต่ละบุคคลอาจแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับการนำไปปรับใช้ตามสถานการณ์และความต้องการของแต่ละคน

#ThaiPFA #การเงิน #นักวางแผนการเงิน #CFP #นักวางแผนการเงินCFP #วางแผนการเงิน #ที่ปรึกษาการเงิน  #Sharing  #ThaiPFAsharing #ศูนย์อบรมต้นแบบแห่งแรกของประเทศไทยที่จัดอบรมและพัฒนาหลักสูตรนักวางแผนการเงินCFP
 
มาร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงเพื่อทำให้คนไทยมีชีวิตที่ดีขึ้นกันนะครับ 
www.thaipfa.co.th

ThaiPFA NEWS

เรื่องราวดีๆ ที่อยากบอกเล่า พร้อมข่าวสารและสาระดีๆ ทางการเงิน

ผลงานที่ผ่านมา
portfolio
 • In-House Training, Public Training และบริษัทอื่นๆ...

ความคิดเห็นของผู้เข้าอบรม

หลากหลายความประทับใจ และ คำแนะนำให้อบรมหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP
และหลักสูตรการเงินอื่นๆ กับ ThaiPFA