สมัครสมาชิก เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก เข้าสู่ระบบ
แนวทางในการสอบ หลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP ฉบับที่ 4 ส่วนที่ 2: ข้อสอบแผนการเงิน
 
ในการจะขึ้นทะเบียนเป็นนักวางแผนการเงิน CFP ได้นั้น เราจะต้องผ่านกระบวนการ อบรม และ การสอบ ตามเกณฑ์ที่ทาง FPSB กำหนดไว้ ซึ่งเกณฑ์จะเป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วโลก เงื่อนใขและรายละเอียด เกณฑ์ชั่วโมงที่ต้องอบรมก่อนการสอบ ในแต่ล่ะชุดวิชา  ผู้เข้าสอบต้องผ่านการอบรม 40 ชั่วโมง/ชุดวิชา ก่อนถึงจะมีสิทธิเข้าสอบ ซึ่งในประเทศไทย จะแบ่งบังคับ อบรม 24 ชั่วโมง อีก 16 ชั่วโมงเป็นการเรียนรู้ด้วยตัวเอง ดังนั้นสำหรับผูัที่สมัครสอบ ทางสามาคมนักวางแผนการเงินไทย จะถือได้ว่าผู้เข้าสอบได้ผ่านการอบรมครบตามเกณฑ์ที่กำหนดแล้ว

ในส่วนเกณฑ์การวัดผลในการสอบ  หลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP ชุดวิชาที่ 6 การจัดทำแผนการเงิน (Financial Plan Construction)  มีดังนี้
 • ข้อสอบฉบับที่ 4: การวางแผนภาษีและมรดก และแผนการเงิน
 • ส่วนที่ 2: ข้อสอบแผนการเงิน (100 คะแนน) 
  • ชุดวิชาที่ 1 พื้นฐานการวางแผนการเงิน                    จำนวน 8 – 15 คะแนน
  • ชุดวิชาที่ 2 การวางแผนการลงทุน                           จำนวน 15 – 25 คะแนน
  • ชุดวิชาที่ 3 การวางแผนประกันภัย                           จำนวน 15 – 25 คะแนน
  • ชุดวิชาที่ 4 การวางแผนเพื่อการเกษียณ                   จำนวน 15 – 25 คะแนน
  • ชุดวิชาที่ 5 การวางแผนภาษี และมรดก                    จำนวน 15 – 25 คะแนน
  • ชุดวิชาที่ 6 การวางแผนการเงินแบบองค์รวม             จำนวน 15 – 25 คะแนน
ข้อสอบฉบับที่ 4 การวางแผนภาษีและมรดก และการจัดทำแผนการเงิน 
 • ส่วนที่ 2: ข้อสอบแผนการเงิน ประกอบด้วย
  • การสอบข้อเขียน เป็นการสอบอัตนัย (Comprehensive Exam) แบบเปิดหนังสือสอบ (ไม่อนุญาตให้ใช้คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์สื่อสารทุกชนิด) ขอบเขตเนื้อหาข้อสอบครอบคลุมองค์ความรู้หลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP ทั้ง 6 ชุดวิชา แบ่งการสอบเป็น 2 ช่วง ช่วงละ 3 ชั่วโมง ช่วงที่ 1 ให้น้ำหนักกับการเก็บรวบรวม และการวิเคราะห์ ช่วงที่ 2 ให้น้ำหนักกับการสังเคราะห์ โดยข้อสอบทั้ง 2 ช่วงเป็นอิสระต่อกัน
  • การสอบสัมภาษณ์ ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ต้องมีผลสอบการสอบข้อเขียน “ผ่าน” ในวันสอบสัมภาษณ์ ผู้สอบต้องนำข้อมูลประวัติส่วนตัวของผู้สอบเสนอต่อกรรมการสัมภาษณ์ มีกรรมการสอบสัมภาษณ์จำนวน 2 คน สัมภาษณ์ทัศนคติ ความคิดเห็น จรรยาบรรณที่มีต่อการประกอบวิชาชีพนักวางแผนการเงิน และประสบการณ์การทำงานของผู้สอบ ใช้เวลาสัมภาษณ์ประมาณ 20 นาทีต่อราย
** เกณฑ์การสอบผ่าน สอบได้ 70% ของคะแนนรวม  

หนังสือที่ใช้ประกอบการออกข้อสอบหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP ชุดวิชาที่ 6 การจัดทำแผนการเงิน (Financial Plan Construction) 

 

หนังสือ cfp module 1 ชุดวิชาที่1 หนังสือ cfp module 2 ชุดวิชาที่ 2 วางแผนการลงทุน หนังสือ cfp module 3 ชุดวิชาที่ 3 การวางแผนการประกันภัย Insurance Planningหนังสือ cfp module 4 ชุดวิชาที่ 4 การวางแผนเพื่อวัยเกษียณ Retirement Planning หนังสือ cfp module 5 ชุดวิชาที่ 5 การวางแผนภาษีและมรดก TAX AND ESTATE PLANNINGหนังสือCFP หนังสือ cfp module 6 ชุดวิชาที่ 6 การจัดทำแผนการเงิน (Financial Plan Construction)


 


หนังสือที่ใช้ประกอบการอบรมการหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP ชุดวิชาที่ 6 การจัดทำแผนการเงิน (Financial Plan Construction) 


หนังสือข้อสอบCFP module 6 ชุดวิชาที่ 6 การจัดทำแผนการเงิน (Financial Plan Construction) หนังสือCFP module 6 ชุดวิชาที่ 6 การจัดทำแผนการเงิน (Financial Plan Construction)
 

ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ หลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP
 

ข้อสอบ   บุคคลทั่วไป     สมาชิกสมาคมฯ    
ฉบับที่ 4  ส่วนที่ 2: ข้อสอบแผนการเงิน                       4,500 3,825

 หมายเหตุ  ก่อนจะสมัครสอบได้ต้อง
-  ผ่านการอบรมหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP ชุดวิชาที่  1 - 5 และ
-  ผ่านการอบรมหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP ชุดวิชาที่ 6 การจัดทำแผนการเงิน (Financial Plan Construction)  และ

ต้องผ่านการสอบ ฉบับที่ 1 , 2 และ 3  
หรือ
ผ่านการยกเว้นการอบรมตามเงื่อนใขของสมาคมนักวางแผนการเงินไทย รายละเอียด
 
 
 

 ThaiPFA ศูนย์อบรมต้นแบบ สู่เส้นทางคุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงิน CFP มืออาชีพมาตรฐานสากล

 


Thai Professional Finance Academy (ThaiPFA)
ติดต่อ
      086-666-0090 , 082-701-7077 , 087-063-3306 

ขอบคุณทุกความไว้วางใจ ที่มีให้ ThaiPFA


#นักวางแผนการเงินCFPมาตรฐานสากลกับThaiPFA #เส้นทางสู่วิชาชีพนักวางแผนการเงินCFPมาตรฐานสากลโดยThaiPFA #ThaiPFAศูนย์อบรมต้นแบบเพื่อความมั่งคั่งมั่นคงและยั่งยืน
E-mail: thaipfa@gmail.com
Website: www.thaipfa.co.th 
Social network: www.facebook.com/thaipfa
LINE: @thaipfa
Mobile: 086-666-0090 , 087-063-3306 ,082-701-7077

ThaiPFA NEWS

เรื่องราวดีๆ ที่อยากบอกเล่า พร้อมข่าวสารและสาระดีๆ ทางการเงิน

ผลงานที่ผ่านมา
portfolio
 • In-House Training, Public Training และบริษัทอื่นๆ...

ความคิดเห็นของผู้เข้าอบรม

หลากหลายความประทับใจ และ คำแนะนำให้อบรมหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP
และหลักสูตรการเงินอื่นๆ กับ ThaiPFA