สมัครสมาชิก เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก เข้าสู่ระบบ
เส้นทางสู่ AFPT™ ที่ปรึกษาการเงินด้านการลงทุนและ ที่ปรึกษาการเงินด้านการประกันชีวิต
 ขอพาทุกท่านมาทำความรู้จักกับคุณวุฒิ AFPT™

ที่ปรึกษาการเงิน AFPT มีหน้าที่ให้คำแนะนำและคำปรึกษาที่เกี่ยวข้องกับด้านการวางแผนการลงทุน และหรือ ด้านการวางแผนการประกันชีวิตและการวางแผนเพื่อวัยเกษียณ ให้กับผู้รับคำปรึกษา ภายใต้การดูและและการควบโดย นักวางแผนกาเงิน CFP

AFPT™ เป็นคุณวุฒิผู้ประกอบวิชาชีพที่รับรองโดยสมาคมนักวางแผนการเงินไทย ซึ่งรับรองความสามารถของที่ปรึกษาการเงินในการให้บริการวางแผนหรือปรึกษาการเงินซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ด้าน ได้แก่

          - ที่ปรึกษาการเงินด้านการลงทุน ต้องผ่านการอบรม และสอบผ่าน ด้านการวางแผนการลงทุน
          - ที่ปรึกษาการเงินด้านการประกันชีวิต ต้องผ่านการอบรม และสอบผ่าน ด้านการวางแผนประกันภัย และการวางแผนเพื่อวัยเกษียณ

AFPT™ จะต้องสอบผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานที่สมาคมนักวางแผนการเงินไทยกำหนด และปฏิบัติตามจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ ทั้งนี้ที่ปรึกษาการเงินสามารถก้าวขึ้นมาเป็นนักวางแผนการเงินได้ เมื่อมีคุณสมบัติครบตามมาตรฐานการเป็นนักวางแผนการเงิน CFP® ที่กำหนด

คุณสมบัติพื้นฐานสำหรับ ที่ปรึกษาการเงิน AFPT™

ที่ปรึกษาการเงิน AFPT จะต้องมีคุณสมบัติตามเกณฑ์การขึ้นทะเบียนงคุณวุฒิวิชาชีพที่สมาคมฯ กำหนด ดังนี้

 •                -  การศึกษา (Education)  ที่ปรึกษาการเงิน AFPT จะต้องมีความรู้ด้านการวางแผนการเงินและด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งในทางทฤษฎีและปฏิบัติตามมาตรฐานที่สมาคมฯ กำหนด โดยต้องเข้ารับการอบรมพื้นฐานความรู้ กับสถาบันอบรมที่ได้รับอนุญาตของสมาคมฯ
 •                -  การสอบ (Examination) ที่ปรึกษาการเงิน AFPT จะต้องผ่านการสอบหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP เพื่อประเมินความสามารถในการนำความรู้ และทักษะจากการอบรมไปประยุกต์ใช้สำหรับการวางแผนการเงิน
 •                -  จรรยาบรรณ (Ethics) ที่ปรึกษาการเงิน AFPT และผู้สมัครขอขึ้นทะเบียนคุณวุฒิวิชาชีพที่ปรึกษาการเงิน AFPT (“ผู้สมัคร”) จะต้องปฏิบัติตามประมวลจรรยาบรรณและความรับผิดชอบในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพวางแผนการเงินเพื่อให้ลูกค้าได้รับประโยชน์สูงสุด รวมทั้งได้รับความเชื่อมั่นและความไว้วางใจจากลูกค้า


ทำยังไงถึงจะขึ้นทำเบียน ที่ปรึกษาการเงิน AFPT™ ได้
 

ที่ปรึกษาการเงิน AFPT™ การอบรม การสอบ
ที่ปรึกษาการเงิน AFPT™ ด้านการลงทุน
 1. ชุดวิชาที่ 1 พื้นฐานการวางแผนการเงิน ภาษี และจรรยาบรรณ (Foundation of Financial  Planning, Taxation, and Ethics and Practice Standards) 
 2. ชุดวิชาที่ 2 การวางแผนการลงทุน (Investment Planning) 
 1. ข้อสอบฉบับที่ 1. พื้นฐานการวางแผนการเงิน ภาษี และจรรยาบรรณ (ปรนัย 85 ข้อ) 
 2. ข้อสอบฉบับที่ 2. การวางแผนการลงทุน (ปรนัย 85 ข้อ) 
ที่ปรึกษาการเงิน AFPT™ ด้านการประกันชีวิต
 1. ชุดวิชาที่ 1 พื้นฐานการวางแผนการเงิน ภาษี และจรรยาบรรณ (Foundation of Financial  Planning, Taxation, and Ethics and Practice Standards) 
 2. ชุดวิชาที่ 3 การวางแผนการประกันภัย (Insurance Planning)
 3. ชุดวิชาที่ 4 การวางแผนเพื่อวัยเกษียณ (Retirement Planning)
 1. ข้อสอบฉบับที่ 1. พื้นฐานการวางแผนการเงิน ภาษี และจรรยาบรรณ (ปรนัย 85 ข้อ) 
 2. ข้อสอบฉบับที่ 3. การวางแผนการประกันภัย และการวางแผนเพื่อวัยเกษียณ (ปรนัย 85 ข้อ) 


ที่ปรึกษาการเงิน  AFPT มีสถานภาพเป็นสมาชิกวิสามัญประเภทบุคคลธรรมดาของสมาคมนักวางแผนการเงินไทย
 
ค่าธรรมเนียม

 •      - ชำระค่าธรรมเนียมการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพและสมาชิกราย 2 ปี จำนวน 2,400 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ภายในวันที่ 31 ธันวาคมของปีที่ครบกำหนด
 •      - ชำระเงินโดยเช็คสั่งจ่าย “สมาคมนักวางแผนการเงินไทย” หรือโอนเข้าบัญชี “สมาคมนักวางแผนการเงินไทย” ธนาคารกสิกรไทย สาขาคลองเตย เลขที่ 017-2-27111-3  พร้อมกับส่งสำเนาใบโอนมายังสมาคมฯ เพื่อใช้เป็นหลักฐานการชำระเงิน
สิทธิประโยชน์
 •      -  เสนอความคิดเห็นหรือให้คำแนะนำนโยบาย และการดำเนินงานของสมาคมฯ
 •      -  เข้าร่วมประชุม แสดงความคิดเห็นซักถามกรรมการเสนอญัตติในการประชุมใหญ่สมาชิก
 •      -  ใช้เครื่องหมายรับรองคุณวุฒิวิชาชีพที่ปรึกษาการเงิน  AFPT ซึ่งแสดงถึงคุณวุฒิวิชาชีพที่ปรึกษาการเงินต่อท้ายชื่อ
 •      -  ได้รับส่วนลดร้อยละ 15  ในส่วนของหนังสือตำราของสมาคมฯ ค่าธรรมเนียมการสอบหลักสูตรนักวางแผนการเงิน CFP และค่าธรรมเนียมการเข้าร่วมสัมมนาที่จัดโดยสมาคมฯ
ภาระผูกพัน
 •      -  ปฏิบัติตามข้อบังคับของสมาคมฯ
 •      -  ต่ออายุคุณวุฒิวิชาชีพที่ปรึกษกากรเงิน AFPT ทุก 2 ปี ปฏิทิน ภายในวันที่ 31 ธันวาคมของปีที่ครบกำหนดอายุ และจะต้องมีชั่วโมงของการพัฒนาคุณวุฒิวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง (Continuing Professional Development: CPD) จำนวนไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมง ประกอบการต่ออายุคุณวุฒิวิชาชีพฯ โดยจะต้องมีจำนวนชั่วโมง CPD ที่มาจากกิจกรรม “การอบรมหรือสัมมนา” อย่างน้อย 15 ชั่วโมง และเป็นการอบรมหรือสัมมนาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องจรรยาบรรณและความรับผิดชอบในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพวางแผนการเงิน และ/หรือหลักปฏิบัติการวางแผนการเงินที่จัดโดยสมาคมฯ อย่างน้อยจำนวน 2 ชั่วโมง ทั้งนี้ สำหรับที่ปรึกษาการเงิน AFPT ที่ขึ้นทะเบียนคุณวุฒิวิชาชีพครั้งแรก  ให้เริ่มต้นนับระยะเวลาสำหรับการยื่นต่ออายุคุณวุฒิวิชาชีพ ตั้งแต่เดือนมกราคมของปีปฏิทินถัดไป
 •      -  ปฏิบัติตามจรรยาบรรณและความรับผิดชอบในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพวางแผนการเงินและหลักปฏิบัติของผู้ประกอบวิชาชีพวางแผนการเงินตามที่สมาคมฯ กำหนดอย่างเคร่งครัด
 •      -  ปฏิบัติตามหลักปฏิบัติการวางแผนการเงินตามที่สมาคมฯ กำหนด

คู่มือนักวางแผนการเงิน CFP และที่ปรึกษาการเงิน AFPTTM


ขั้นตอนการขึ้นทะเบียน

เมื่อดำเนินการอบรมและสอบผ่านตามเงื่อนใขแล้ว สามารถแจ้งดำเนินการขึ้นทะเบียนผ่าน เว็บไซของทางสมาคมนักวางแผนการเงินไทย www.tfpa.ro.th เพื่อดำเนินการพิจารณาความเห็นชอบจากคณะกรรมการสมาคมนักวางแผนการเงินไทย อนุมัติ ขึ้นทำเบียน ที่ปรึกษาการเงิน AFPT™ ได้

สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ 02-009-9393 


 


 

ThaiPFA ศูนย์อบรมต้นแบบ สู่เส้นทางคุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงิน CFP มืออาชีพมาตรฐานสากล

 


Thai Professional Finance Academy (ThaiPFA)

ติดต่อ


      086-666-0090 , 082-701-7077 , 087-063-3306 
 

ขอบคุณทุกความไว้วางใจ ที่มีให้ ThaiPFA


#นักวางแผนการเงินCFPมาตรฐานสากลกับThaiPFA #เส้นทางสู่วิชาชีพนักวางแผนการเงินCFPมาตรฐานสากลโดยThaiPFA #ThaiPFAศูนย์อบรมต้นแบบเพื่อความมั่งคั่งมั่นคงและยั่งยืน
E-mail: thaipfa@gmail.com
Website: www.thaipfa.co.th  , www.thaipfaonline.com , www.allaboutfin.com
Social network: www.facebook.com/thaipfa
LINE: @thaipfa
Mobile: 086-666-0090 , 087-063-3306 ,082-701-7077

 

ThaiPFA NEWS

เรื่องราวดีๆ ที่อยากบอกเล่า พร้อมข่าวสารและสาระดีๆ ทางการเงิน

ผลงานที่ผ่านมา
portfolio
 • In-House Training, Public Training และบริษัทอื่นๆ...

ความคิดเห็นของผู้เข้าอบรม

หลากหลายความประทับใจ และ คำแนะนำให้อบรมหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP
และหลักสูตรการเงินอื่นๆ กับ ThaiPFA