สมัครสมาชิก เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก เข้าสู่ระบบ
คุ้มครองเงินฝาก 1 ล้านบาท 11 ส.ค. 2564 | เหตุผล เงื่อนไขคุ้มครอง ขอรับเงินคืน | ผู้ฝากควรทำอย่างไร
 


คุ้มครองเงินฝาก 1 ล้านบาท 11 ส.ค. 2564 | เหตุผล เงื่อนไขคุ้มครอง ขอรับเงินคืน | ผู้ฝากควรทำอย่างไร


โลกและประเทศไทยในยุคนี้ที่มีวิกฤตและความเสี่ยงรอบด้านไม่ว่าจะเป็นวิกฤตและความเสี่ยงทางสังคม การเมือง สุขภาพ และเศรษฐกิจ วิกฤตจากการแพร่ระบาดของโควิดที่ส่งผลร้ายต่อสุขภาพและส่งผลกระทบเชิงลบต่อเศรษฐกิจเป็นวงกว้างตามมา และในวันที่ 11 สิงหาคม 2564 ความคุ้มครองของบัญชีเงินฝากธนาคารพาณิชย์ที่ผู้ฝากมีอยู่จะถูกลดลงไปจากวงเงินที่ได้รับความคุ้มครองในวันก่อนหน้า ก่อนอื่นคงต้องเท้าความกันยาวไปถึง ในช่วงปี พ.ศ. 2540 ซึ่งระบบสถาบันการเงินของไทยต้องประสบปัญหาจนลุกลามกลายเป็นวิกฤติทางการเงินโด่งดังไปทั่วโลก พลอยทำให้อาหารไทยโด่งดังไปทั่วโลกเพราะวิกฤติทางการเงินดังกล่าวรู้จักกันดีในชื่อของ วิกฤติต้มยำกุ้ง (Tom Yum Kung Crisis)

และส่งผลทำให้รัฐบาลในขณะนั้นได้ออกมติคณะรัฐมนตรีคุ้มครองเงินฝากของผู้ฝากทุกคนที่มีอยู่ในสถาบันการเงินต่างๆเต็มจำนวน เพื่อเป็นการเรียกความเชื่อมั่นของผู้ฝากและเจ้าหนี้ รวมทั้งนักลงทุนต่างๆต่อระบบทางการเงินให้กลับคืนมา อย่างไรก็ตามการที่รัฐคุ้มครองเงินฝากเต็มจำนวนก็อาจส่งผลให้สถาบันการเงินประกอบธุรกิจที่สุ่มเสี่ยงเกินไป เพราะผู้ฝากจะไม่พิจารณาความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจของสถาบันการเงินก่อนที่จะทำการฝากเงิน เนื่องจากเห็นว่าได้รับความคุ้มครองเต็มจำนวนจากรัฐฯ

การจัดตั้งสถาบันคุ้มครองเงินฝากจึงเป็นการลดภาระทางการเงินของรัฐที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งก็จะตกเป็นภาระของผู้เสียภาษีในที่สุดและเป็นการควบคุมสถาบันการเงินจากการใช้กลไกตลาดให้มีการดำเนินงานที่รอบคอบมากขึ้น อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มเสถียรภาพของระบบสถาบันการเงินอีกด้วย เนื่องจากถ้าหากยกเลิกมาตรการคุ้มครองเงินฝากเต็มจำนวน แล้วไม่มีการจัดตั้งสถาบันคุ้มครองเงินฝากขึ้นมาดูแลเงินฝากของระบบสถาบันการเงินอาจส่งผลทำให้เกิดการตื่นตระหนกและแห่กันไปถอนเงินฝากออกจากระบบสถาบันการเงิน จนเกิดเป็นวิกฤติทางการเงินรอบใหม่ขึ้นมาก็ได้

ทั้งนี้สถาบันการเงินที่อยู่ภายใต้กฎหมายคุ้มครองเงินฝากตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันคุ้มครองเงินฝากประกอบด้วย ธนาคารพาณิชย์ (ซึ่งรวมถึงสาขาธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศที่ได้รับอนุญาตให้เปิดดำเนินการในประเทศ) บริษัทเงินทุน และบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ส่วนสถาบันการเงินที่นอกเหนือจากประเภทที่กล่าวข้างต้น จะไม่อยู่ภายใต้กฎหมายคุ้มครองเงินฝาก ผลิตภัณฑ์เงินฝากที่ได้รับความคุ้มครอง ได้แก่ เงินฝากที่เปิดไว้ที่สถาบันการเงินตามที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นที่เป็นเงินสกุลบาทและเป็นบัญชีเงินฝากภายในประเทศ ในปัจจุบันครอบคลุมถึง เงินฝากกระแสรายวัน เงินฝากออมทรัพย์/ สะสมทรัพย์/ เผื่อเรียก เงินฝากประจำ บัตรเงินฝาก และใบรับฝากเงิน วงเงินคุ้มครองเงินฝาก

ซึ่งเป็นจำนวนเงินฝากที่ผู้ฝากเงินของสถาบันการเงินที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาต จะได้รับคืนทันที จากสถาบันคุ้มครองเงินฝากในลำดับแรกภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด 30 วัน หลังจากยื่นคำขอรับเงิน จะมีการปรับลดลงเหลือเพียง 1 ล้านบาทต่อ 1 รายของผู้ฝากเงิน ต่อ 1 สถาบันการเงินตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2564 สำหรับจำนวนเงินฝากส่วนที่เกินวงเงินคุ้มครอง ผู้ฝากเงินจะมีโอกาสได้รับคืนเพิ่มเติมเมื่อการชำระบัญชีสถาบันการเงินที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาตเสร็จสิ้นในกรณีที่ผู้ฝากมีบัญชีเงินฝากหลายบัญชีที่เปิดอยู่กับสถาบันการเงิน 1 แห่ง จะต้องนำเงินฝาก ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยในทุกสาขาและทุกบัญชีของสถาบันการเงินแห่งนั้นมารวมคำนวณ

อันที่จริงแล้ววงเงินความคุ้มครอง 1 ล้านบาทดังกล่าว จะต้องมีผลตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2563 เป็นต้นมา แต่เนื่องจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ส่งผลกระทบเป็นวงกว้างทั้งในเชิงเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งทำให้เกิดความผันผวนในตลาดเงินและตลาดทุนทั่วโลกรวมถึงประเทศไทย ดังนั้น เพื่อรักษาความเชื่อมั่นของผู้ฝากเงินต่อระบบสถาบันการเงินของประเทศ จึงมีการขยายระยะเวลาบังคับใช้มาเป็นวันที่ 11 สิงหาคม 2564 ต่อไปนี้คือ

3 วิธีจัดการความเสี่ยงจากการฝากเงินกับธนาคารพาณิชย์ ในวันที่วงเงินคุ้มครองเงินฝากเหลือเพียง 1 ล้านบาทต่อ 1 ราย ต่อ 1 สถาบัน

1. ก่อนฝากเงินกับธนาคารพาณิชย์แต่ละแห่ง ผู้ฝากจึงต้องทำการเปรียบเทียบอัตราดอกเบี้ยที่ได้รับจากการฝากเงินควบคู่ไปกับความเสี่ยงของธนาคารพาณิชย์แห่งนั้นๆด้วย ซึ่งจะส่งผลทำให้ธนาคารพาณิชย์แต่ละแห่งให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยงของเงินฝากที่ระดมมาจากผู้ฝากด้วยเช่นกัน

2. ผู้ฝากที่มีเงินฝากในสถาบันการเงินแห่งใดมากกว่า 1 ล้านบาท ก็อาจทำการกระจายเงินฝากที่มี ไปฝากในสถาบันการเงินแต่ละแห่งไม่เกิน 1 ล้านบาท เพื่อให้ไม่เกินวงเงินคุ้มครอง 1 ล้านบาทต่อ 1 รายของผู้ฝากเงิน ต่อ 1 สถาบันการเงิน

3. ผู้ฝากควรทำการศึกษา ทางเลือกการออมและการลงทุนอื่นๆ ที่จะทำให้ได้รับอัตราผลตอบแทนเพิ่มขึ้น แต่มีความเสี่ยงอยู่ภายใต้ระดับที่ยอมรับได้

คุ้มครองเงินฝาก 1 ล้านบาท 11 ส.ค. 2564 | เหตุผล เงื่อนไขคุ้มครอง ขอรับเงินคืน | ผู้ฝากควรทำอย่างไร
 

ThaiPFA ศูนย์อบรมต้นแบบ สู่เส้นทางคุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงิน CFP มืออาชีพมาตรฐานสากล

 


Thai Professional Finance Academy (ThaiPFA)

ติดต่อ


      086-666-0090 , 082-701-7077 , 087-063-3306 
 

ขอบคุณทุกความไว้วางใจ ที่มีให้ ThaiPFA


#นักวางแผนการเงินCFP มาตรฐานสากลกับThaiPFA  #เส้นทางสู่วิชาชีพนักวางแผนการเงินCFP มาตรฐานสากลโดยThaiPFA #ThaiPFA ศูนย์อบรมต้นแบบเพื่อความมั่งคั่งมั่นคงและยั่งยืน 
E-mail: thaipfa@gmail.com
Website: www.thaipfa.co.th  , www.thaipfaonline.com , www.allaboutfin.com
Social network: www.facebook.com/thaipfa
LINE: @thaipfa
Mobile: 086-666-0090 , 087-063-3306 ,082-701-7077

ThaiPFA NEWS

เรื่องราวดีๆ ที่อยากบอกเล่า พร้อมข่าวสารและสาระดีๆ ทางการเงิน

ผลงานที่ผ่านมา
portfolio
  • In-House Training, Public Training และบริษัทอื่นๆ...

ความคิดเห็นของผู้เข้าอบรม

หลากหลายความประทับใจ และ คำแนะนำให้อบรมหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP
และหลักสูตรการเงินอื่นๆ กับ ThaiPFA