สมัครสมาชิก เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก เข้าสู่ระบบ
คุณค่าของนักวางแผนทางการเงิน CFP มาตรฐานสากล
 

คุณค่าของ การวางแผนทางการเงิน CFP


หลายคนมีคำถามว่าทำไมเราต้องวางแผนการเงิน กับที่ปรึกษาการเงิน CFP  หรือ นักวางแผนการเงิน CFP กัน วันนี้ ThaiPFA มีคำถามจากผลสำรวจของ FPSB ที่ได้ทำการสำรวจความคิดเห็นจากผู้บริโภคจำนวน 19,000 ราย ในประเทศที่เป็นสมาชิก FPSB จำนวน 19 ประเทศ ทั่วโลก จากผลสำรวจ ไม่แปลกใจเลยว่าทำไมนักวางแผนการเงิน CFP เป็นที่ยอมรับ และสามารถช่วยให้ผู้รับคำปรึกษา พึ่งพอใจ และสามารถทำให้ชีวิตของผู้รับคำปรึกษามีชีวิตที่ดีขึ้น มีความมั่งคั่ง มั่นคง อย่างยั่งยืน และสามารถทำให้ผู้รับคำปรึกษาบรรลุเป้าหมายทางการเงิน สามารถก้าวพ้นผ่านวิกฤตต่างๆได้อย่างสบาย ไม่ต้องกังวลไม่ว่าจะเป็นด้านไหน มีความมั่นใจในการใช้ชีวิตมากขึ้น สามารถมีอิสภาพทางการเงินได้   ผลสำรวจมีดังต่อไปนี้

 

ความรู้และทักษะเกี่ยวกับเรื่องการเงินของผู้รับคำปรึกษา

เพียง 17%   เห็นว่าตนเองมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการเงินอย่างมาก                 
เพียง 19%   เชื่อว่าตนเองจะสามารถปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์ด้านการเงินที่กำหนดไว้ได้สำเร็จ
เพียง 22%   รู้สึกมั่นใจอย่างมากว่าตนเองจพสามารถบรรลุเป้าหมายทางการเงินที่วางไว้ได้
เพียง 32%   มีแผนการเงินเป็นลายลักษณ์อักษร

** ผู้รับคำปรึกษามักสอบถามหรือค้นหาข้อมูลเรื่องการเงินจากเพื่อนฝูง ครอบครัว และเว็บไซต์มากกว่าจากนักวางแผนการเงิน 

จากข้อมูลจะเห็นได้ว่าผู้รับคำปรึกษายังขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องการเงินอย่างมากและขาดการวางแผนในเรื่องการเงินอย่างมาก
 

เรื่องการเงินที่ผู้รับคำปรึกษาให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก

 • -  ปลอดภัยจากภาระหนี้สิน
 • -  มีเงินสำรองยามฉุกเฉิน
 • -  มีบ้านเป็นของตนเอง
 • -  วางแผนเพื่อวัยเกษียณ
 • -  บริหารจัดการเรื่องการเงินส่วนตัว
 • -  ให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บุคคลอื่น
 • -  บริหารจัดการเรื่องการลงทุน
   

บริการทางการเงินที่ผู้รับคำปรึกษามักใช้จากนักวางแผนการเงิน

การวางแผนเพื่อวัยเกษียณ    50%
การวางแผนการลงทุน    38%
การจัดทำงบประมาณรายรับ-รายจ่าย/การบริหารจัดการหนี้   36%

 

ความไว้วางใจเป็นสิ่งสำคัญ แต่ผู้รับคำปรึกษาไม่รูว่าใครคือคนที่เขาจะสามารถไว้วางใจได้

 • 68% เห็นว่าความไว้วางใจเป็นปัจจัยที่สำคีชัญมากที่สุด สำหรับการเลือกนักวางแผนการเงิน

 • 66% ไม่รู้ว่าใครคือคนที่ตนเองสามารถไว้ใจได้ หากต้องการคำปรึกษาด้านการวางแผนการเงิน

 การวางแผนการเงิน CFP ดียังไง


แผนการเงินและนักวางแผนการเงิน CFP ช่วยให้ผู้รับคำปรึกษา 
สามารถบรรลุเป้าหมายตามที่ต้องการ

 

แผนการเงิน

ผู้รับคำปรึกษาที่มีแผนการเงินแบบบูรณาการเป็นลายลักษณ์อักษรมีความมั่นใจว่าตนเองจะสามารถบรรลุเป้าหมายชีวิตที่วางไว้ได้  มากกว่า ผู้ที่ไม่มีแผนทางการเงินถึงเกือนสามเท่า

นักวางแผนการเงิน CFP

ผู้รับคำปรึกษาที่ใช้บริการวางแผนการเงินจากนักวางแผนการเงิน CFP มีความมั่นใจว่าตนจะสามารถบรรลุเป้าหมายตามที่ต้องการได้ถึง 36%
และรู้พึงพอใจในการบริการจากนักวางแผนการเงิน CFP มากกว่าที่ปรึกษาการเงินทั่วไปถึง 99%
 

คุณสมบัติของนักวางแผนการเงิน CFP ที่ได้รับการให้คะแนนสูงสุดจากลูกค้า

 • -  ซื่อสัตย์ และยึดมั่นในสิ่งที่ถูกต้องและชอบธรรม
 • -  ตรงไปตรงมาและโปร่งใส
 • -  เข้าใจความต้องการและเป้าหมายของลูกค้า
 • -  ความใส่ใจ
 • -  คำนึงถึงผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ
 

ชีวิตที่ดีขึ้น ด้วยการวางแผนการเงิน กับนักวางแผนการเงิน CFP

ผู้ให้คำปรึกษาที่ช้บริการนักวางแผนการเงิน CFP รู้สึกมั่นใจอยางมากว่าจะสามารถบรรลุเป้าหมายทางการเงินที่วางไว้ได้

ระดับความเชื่อมั่นต่อความสามารถในการบรรลุเป้าหมายของการเงินของผู้รับคำปรึกษา
นักวางแผนการเงิน CFP 43%
ที่ปรึกษาทางการเงิน 31%
 
ผู้รับคำปรึกษาที่ใช้บริการจากนักวางแผนการเงิน CFP รู้สึกพึงพอใจอย่างมาก
ระดับความพึงพอใจต่อการใช้บริการของผู้รับคำปรึกษา
นักวางแผนการเงิน 57%
ที่ปรึกษาทางการเงิน 42%

ประโยชน์ของการวางแผนการเงิน


คุณสมบัติของนักวางแผนการเงิน CFP 
ที่ได้รับการให้คะแนนสูงสุดจากผู้รับคำปรึกษา

 • ความซื่อสัตย์และการยึดมั่นในสิ่งที่ถูกต้องและชอบธรรม
 • เข้าใจความต้องการและเป้าหมายของผู้รับคำปรึกษา
 • คำนึงถึงประโยชน์ของผู้รับคำปรึกษาเป็นสำคัญ
 
เหตุผลที่ผู้รับคำปรึกษา เลือกใช้บริการวางแผนการเงิน จากนักวางแผนการเงิน CFP นักวางแผนการเงิน CFP รู้จักผู้รับคำปรึกษาของตนเป็นอย่างดี

หากเปรียบเทียบกับที่ปรึกษาการเงินทั่วไปแล้ว นักวางแผนการเงิน CFP ใช้เวลาในการพบปะติดต่อกับผู้รับคำปรึกษามากกว่าถึงเกือบสองเท่าซึ่งทำให้นักวางแผนการเงิน CFP สามารถเข้าใจเป้าหมายทางการเงินของผู้รับคำปรึกษาได้เป็นอย่างดี
 
นักวางแผนการเงิน CFP ช่วยให้รับคำปรึกษาปฏิบัติตามแผนที่กำหนดไว้ได้
ผู้รับคำปรึกษาที่ใช้บริการจากนักวางแผนการเงิน CFP มีแนวโน้มที่จะสามารถปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์ด้านการเงินที่กำหนดไว้ได้สำเร็จมากกว่าถึงร้อยละ 48
 
นักวางแผนการเงิน CFP ให้ความรู้กับผู้รับคำปรึกษา
ผู้รับคำปรึกษาที่ใช้บริการจากนักวางแผนการเงิน  CFP มีแนวโน้มที่จะมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการเงินมากกว่าถึงร้อยละ 63
 
  

ความเห็นของผู้รับคำปรึกษา ต่อประโยชน์ของการใช้บริการ 
จากนักวางแผนการเงิน
CFP

 
58% ตอบว่า นักวางแผนการเงิน CFP เป็นผู้ให้คำปรึกษาที่ไว้วางใจได้

58% ตอบว่า นักวางแผนการเงิน CFP ชี้ให้เห็นว่าการวางแผนการเงินช่วยให้มีเงินออม

56% ตอบว่า นักวางแผนการเงิน CFP ให้ความรู้เรื่องการเงินและทำให้เป็นเรื่องที่เข้าใจง่าย

55% ตอบว่า นักวางแผนการเงิน CFP  ยึดมั่นในจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพอย่างเคร่งครัด

 
56% ตอบว่า นักวางแผนการเงิน CFP จัดทำแผนการเงินสำหรับเป้าหมายระยะยาวที่เหมาะสมกับความต้องการซึ่งช่วยทำให้สามารถบรรลุเป้าหมายทางการเงินที่วางไว้ได้
 

จากผลสำรวจที่ได้รับจะเห็นได้ว่า การที่เราได้วางแผนการเงิน กับผู้รับคำปรึกษาที่มีความรู้ความสามารถ ผ่านกระบวนการในการอบรมการสอบ และมีจรรณบรรณ ตามมาตรฐานสากล อย่างนักวางแผนการเงิน CFP  สามารถทำให้ชีวิตของผู้รับคำปรึกษามีชีวิตที่ดีขึ้น มีความมั่งคั่ง มั่นคง อย่างยั่งยืน และสามารถทำให้ผู้รับคำปรึกษาบรรลุเป้าหมายทางการเงิน สามารถก้าวพ้นผ่านวิกฤตต่างๆได้อย่างสบาย ไม่ต้องกังวลไม่ว่าจะเป็นด้านไหน มีความมั่นใจในการใช้ชีวิตมากขึ้น สามารถมีอิสรภาพทางการเงินได้

และนั้นก็เป็นหนึ่งเหตุผลที่ ศูนย์อบรม ThaiPFA ศูนย์อบรมต้นแบบ สู่เส้นทางคุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงิน CFP มืออาชีพมาตรฐานสากล แห่งแรกและแห่งเดียวของประเทศไทย ที่ยังคงจัดอบรมพัฒนาบุคลากร ที่เป็นนักวางแผนการเงิน CFP ที่มีคุณภาพ ให้ออกไปสู่ตลาดการเงิน เพื่อจะทำให้ชีวิตคนไทยทุกคน มีชีวิตที่ดีขึ้น  มีความมั่งคั่ง มั่นคง อย่างยั่งยืน 


ขอบคุณข้อมูลจาก สมาคมนักวางแผนการเงินไทย
 


ThaiPFA ศูนย์อบรมต้นแบบ สู่เส้นทางคุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงิน CFP มืออาชีพมาตรฐานสากล


Thai Professional Finance Academy (ThaiPFA)

Website: www.thaipfa.co.th  , www.thaipfaonline.com , www.allaboutfin.com
Social network: www.facebook.com/thaipfa
LINE: @thaipfa
Mobile: 086-666-0090 , 087-063-3306 ,082-701-7077

ThaiPFA NEWS

เรื่องราวดีๆ ที่อยากบอกเล่า พร้อมข่าวสารและสาระดีๆ ทางการเงิน

ผลงานที่ผ่านมา
portfolio
 • In-House Training, Public Training และบริษัทอื่นๆ...

ความคิดเห็นของผู้เข้าอบรม

หลากหลายความประทับใจ และ คำแนะนำให้อบรมหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP
และหลักสูตรการเงินอื่นๆ กับ ThaiPFA