สมัครสมาชิก เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก เข้าสู่ระบบ
มาเพิ่ม Skill ใหม่ Level UP+ สร้างทักษะในการวางแผนการเงิน ที่ ThaiPFA ด้วยการพัฒนาความรู้ด้านการเงินอย่างรอบด้าน
 
อบรมCFP เพื่อเป็นนักวางแผนการเงิน

ปีใหม่ หลายคนอาจต้องการตั้งเป้าหมายใหม่ เปลี่ยนตัวเองเป็นคนใหม่ เพิ่มขีดความสามารถใหม่

มาเพิ่ม Skill ใหม่ "Level UP+" สร้างทักษะในการวางแผนการเงิน ที่ ThaiPFA ด้วยการพัฒนาความรู้ด้านการเงินอย่างรอบด้าน ไม่ว่าจะเป็น

- การวางแผนการเงินเบื้องต้น
- การวางแผนการลงทุน
- การวางแผนประกันภัย
- การวางแผนเพื่อวัยเกษียณ
- การวางแผนภาษีและมรดก
- การจัดทำแผนการเงินแบบองค์รวม

เพื่อนำไปใช้ในการวางแผนการเงินให้กับตนเอง และ คนรอบข้าง เพื่อให้มีชีวิตที่ดีขึ้น มีความมั่งคั่ง มั่นคง และยั่งยืน
รวมทั้งยังเป็นการเปิดโอกาสสู่วิชาชีพใหม่ หรืออาชีพเสริมใหม่ ด้วยใบอนุญาตและคุณวุฒิวิชาชีพทางการเงิน
 

Level UP+ ทั้ง License และ Certificate ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น


- Level UP+ จาก บุคลากรในอุตสาหกรรมการเงินทั่วไป เป็น ผู้แนะนำการลงทุน (IC)

อยากเป็น IC ทำไง


IC Plain  คือ ผู้แนำนำการลงทุนตราสารทั่วไป 

หน้าที่ที่แนะนำได้ คือ ตราสารทุน กองทุนรวม ตราสารหนี้ ที่มีลักษณะไม่ซับซ้อน
คุณสมบัติ  สอบผ่าน IC : Plain products  ตราสารทั่วไป (P1)

IC Complex 3 คือ ผู้แนำนำการลงทุนตราสารซับซ้อน  ประเภท 3

หน้าที่ที่แนะนำได้ คือ ตราสารทุน กองทุนรวม ตราสารหนี้ ที่มีลักษณะไม่ซับซ้อน และ สัญญาซื้อขายล้วงหน้า
คุณสมบัติ  สอบผ่าน IC : Plain products  ตราสารทั่วไป (P1) และ IC : Complex products  ตราสารที่มีความเสี่ยงซับซ้อน (สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (P3)

IC Complex 2 คือ ผู้แนำนำการลงทุนตราสารซับซ้อน  ประเภท 2

หน้าที่ที่แนะนำได้ คือ ตราสารทุน กองทุนรวม ตราสารหนี้ ที่มีลักษณะไม่ซับซ้อน และ กองทุนรวมและตราสารหนี้ ที่มีลักลักษณะซับซ้อน  
คุณสมบัติ  สอบผ่าน IC : Plain products  ตราสารทั่วไป (P1) และ IC : Complex products  ตราสารที่มีความเสี่ยงซับซ้อน (ตราสารหนี้และกองทันรวม (P2)

IC Complex 1 คือ ผู้แนำนำการลงทุนตราสารซับซ้อน  ประเภท 1

หน้าที่ที่แนะนำได้ คือ ตราสารทุน กองทุนรวม ตราสารหนี้ ที่มีลักษณะไม่ซับซ้อน สัญญาซื้อขายล้วงหน้า และ กองทุนรวมและตราสารหนี้ ที่มีลักลักษณะซับซ้อน
คุณสมบัติ  สอบผ่าน IC : Plain products  ตราสารทั่วไป (P1)  และ IC : Complex products  ตราสารที่มีความเสี่ยงซับซ้อน (ตราสารหนี้และกองทันรวม (P2) และ IC : Complex products  ตราสารที่มีความเสี่ยงซับซ้อน (สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (P3)

*** บุคคลที่จะสามารถขึ้นทะเบียนในเงื่อนไขใบอนุญาต ต้องจบปริญญตรี ขึ่นไป สาขาใดก็ได้


- Level UP+ จาก ผู้แนะนำการลงทุน (IC) เป็น ผู้วางแผนการลงทุน (IP)

อยากเป็น IP ผู้วางแผนการลงทุน invesment planner ต้องทำยังไง

 

IP Invesmet planner  คือ ผู้วางแผนการลงทุน

หน้าที่ที่แนะนำได้ คือ ตราสารทุน กองทุนรวม ตราสารหนี้ ที่มีลักษณะไม่ซับซ้อน สัญญาซื้อขายล้วงหน้า และ กองทุนรวมและตราสารหนี้ ที่มีลักลักษณะซับซ้อน และสามารถจัดแผนนำเสนอแผนการลงทุนให้กับผู้รับคำปรึกษาได้

คุณสมบัติ  สอบผ่าน
-  IC : Plain products  ตราสารทั่วไป (P1)  และ
-  IC : Complex products  ตราสารที่มีความเสี่ยงซับซ้อน (ตราสารหนี้และกองทันรวม (P2) และ
-  IC : Complex products  ตราสารที่มีความเสี่ยงซับซ้อน (สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (P3)
CFP Paper 1 การวางแผนการเงิน CFP ชุดวิชาที่ 1 พื้นฐานการวางแผนการเงิน ภาษี และจรรยาบรรณ
CFP Paper 2 การวางแผนการเงิน CFP ชุดวิชาที่ 2 การวางแผนการลงทุน (Investment Planning)- Level UP+ จาก ที่ปรึกษาการเงินทั่วไป เป็น ที่ปรึกษาการเงิน AFPT

อยากเป็นนักวางแผนการเงิน CFP ต้องทำยังไง

 

AFPT คือ ที่ปรึกษาการเงิน AFPT ย่อมากจาก  Associate Financial Planner Thailand เป็นคุณวุฒิผู้ประกอบวิชาชีพที่รับรองโดยสมาคมนักวางแผนการเงินไทย ซึ่งรับรองความสามารถของที่ปรึกษาการเงินในการให้บริการวางแผนหรือปรึกษาการเงินซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ด้าน ได้แก่
-               ที่ปรึกษาการเงินด้านการลงทุน ต้องผ่านการอบรม และสอบผ่าน ด้านการวางแผนการลงทุน
-               ที่ปรึกษาการเงินด้านการประกันชีวิต ต้องผ่านการอบรม และสอบผ่าน ด้านการวางแผนประกันภัย และการวางแผนเพื่อวัยเกษียณ

หน้าที่คือ ที่ปรึกษาการเงิน AFPT มีหน้าที่ให้คำแนะนำและคำปรึกษาที่เกี่ยวข้องกับด้านการวางแผนการลงทุน และ/หรือด้านการวางแผนการประกันชีวิตและการวางแผนเพื่อวัยเกษียณ

คุณสมบัติ  สอบผ่าน หลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP 2 ชุดวิชาขึ้นไป 
CFP Paper 1 การวางแผนการเงิน CFP ชุดวิชาที่ 1 พื้นฐานการวางแผนการเงิน ภาษี และจรรยาบรรณ
CFP Paper 2 การวางแผนการเงิน CFP ชุดวิชาที่ 2 การวางแผนการลงทุน (Investment Planning)
CFP Paper 3 ชุดวิชาที่ 3 การวางแผนการประกันภัย (Insurance Planning) และ ชุดวิชาที่ 4 การวางแผนเพื่อวัยเกษียณ (Retirement Planning)

จะสอบได้ต้องผ่านการอบรมในแต่ล่ะชุดวิชาที่สอบ ตามเงื่อนไข การสมัครสอบการวางแผนการเงิน CFP และคุณวุฒิ AFPT ไม่ต้องมีประสบการณ์ทางด้านการเงิน และไม่ต้องจบอะไรมา ก็สามารถเรียนรู้และสอบได้
- Level UP+ จาก ที่ปรึกษาการเงิน AFPT เป็น นักวางแผนการเงิน CFP


อยากเป็นนักวางแผนการเงิน CFP ต้องทำยังไง
 

CFP คือ เป็นคุณวุฒิของผู้ประกอบวิชาชีพที่สามารถให้บริการวางแผนการเงินซึ่งประกอบด้วย แผนการลงทุน แผนการประกันชีวิต แผนภาษีและมรดก และแผนเพื่อวัยเกษียณแก่ลูกค้า ที่ครอบคลุมทั้งการให้คำปรึกษาและจัดทำแผนการเงินในทุกๆด้านตามที่กล่าวมาภายใต้ข้อจำกัดและเงื่อนไขเฉพาะของแต่ละบุคคล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายการเงินตามต้องการ และมีชีวิตบั้นปลายภายหลังเกษียณอย่างมีความสุข เปรียบเสมือนสะพานเชื่อมระหว่างจุดที่เป็นอยู่ในปัจจุบันไปสู่เป้าหมายในอนาคต โดยนักวางแผนการเงิน CFP® จะต้องสอบผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด และปฏิบัติตามจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ

เครื่องหมายรับรองคุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงิน CFP® เป็นลิขสิทธิ์ของคณะกรรมการมาตรฐานการวางแผนการเงิน ( Financial Planning Standards Board Ltd. - FPSB ) ซึ่งมีหน้าที่ควบคุมดูแลการพัฒนามาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงิน CFP เพื่อให้ผู้บริโภคที่อาศัยอยู่นอกประเทศสหรัฐอเมริกาได้รับประโยชน์และได้รับการคุ้มครอง สมาคมนักวางแผนการเงินไทย (สมาคมฯ) ซึ่งเป็นสมาชิกและมีคุณสมบัติตามข้อกาหนดของคณะกรรมการมาตรฐานการวางแผนการเงิน ได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการให้ดาเนินการบริหารโครงการคุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงิน CFP ในประเทศไทย บุคคลที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์การรับรองคุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงิน CFP และเกณฑ์การต่ออายุคุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงิน CFP ที่สมาคมฯ กาหนด จะได้รับอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายรับรองคุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงิน CFP

หน้าที่คือ นักวางแผนการเงิน CFP มีหน้าที่ให้คำแนะนำและวางแผนการเงินส่วนบุคคลที่ครอบคลุมครบทุกด้าน ได้แก่ การวางแผนการบริหารเงินสด การวางแผนการลงทุน การวางแผนการประกันชีวิต การวางแผนเพื่อวัยเกษียณ การวางแผนภาษีและมรดก และการวางแผนการเงินเพื่อเป้าหมายเฉพาะ

คุณสมบัติ  สอบผ่าน หลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP 2 ชุดวิชาขึ้นไป 
CFP Paper 1 การวางแผนการเงิน CFP ชุดวิชาที่ 1 พื้นฐานการวางแผนการเงิน ภาษี และจรรยาบรรณ
CFP Paper 2 การวางแผนการเงิน CFP ชุดวิชาที่ 2 การวางแผนการลงทุน (Investment Planning)
CFP Paper 3 ชุดวิชาที่ 3 การวางแผนการประกันภัย (Insurance Planning) และ ชุดวิชาที่ 4 การวางแผนเพื่อวัยเกษียณ (Retirement Planning)

CFP Paper 4 ส่วนที่ 1 การวางแผนการเงิน CFP ชุดวิชาที่ 5 การวางแผนภาษีและมรดก (Tax and Estate Planning) 
CFP Paper 4 ส่วนที่ 2 การวางแผนการเงิน CFP ชุดวิชาที่ 6 การจัดทำแผนการเงิน (Financial Plan Construction)

จะสอบได้ต้องผ่านการอบรมในแต่ล่ะชุดวิชาที่สอบ ตามเงื่อนไข การสมัครสอบการวางแผนการเงิน CFP และคุณวุฒินักวางแผนการเงิน CFP จะขึ้นทะเบียนได้ต้องมีประสบการทางด้านการเงิน อย่างน้อย 3 ปี รายละเอียด

 

ตารางอบรมCFP
ตารางสอบCFP

สมัครอบรมเพื่อ Up Skill ทักษะการวางแผนการเงินได้วันนี้ที่ www.thaipfa.co.th 
กับสถาบันที่ได้รับการรับรองว่าเป็นสถาบัน ดีมาก จัดอับดับโดย สมาคมนักวางแผนการเงินไทย
และเป็นสถาบันจัดอบรม หลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP แห่งแรกของประเทศไทยศูนย์อบรม ThaiPFA

ThaiPFA NEWS

เรื่องราวดีๆ ที่อยากบอกเล่า พร้อมข่าวสารและสาระดีๆ ทางการเงิน

ผลงานที่ผ่านมา
portfolio
  • In-House Training, Public Training และบริษัทอื่นๆ...

ความคิดเห็นของผู้เข้าอบรม

หลากหลายความประทับใจ และ คำแนะนำให้อบรมหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP
และหลักสูตรการเงินอื่นๆ กับ ThaiPFA