สมัครสมาชิก เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก เข้าสู่ระบบ
หลักการและเหตุผลการอบรมหลักสูตร การวางแผนการเงิน CFP กับศูนย์อบรม ThaiPFA
 
ลักการและเหตุผลการอบรมหลักสูตร การวางแผนการเงิน CFP กับศูนย์อบรม ThaiPFA

อบรมCFP
 
ในปัจจุบันมีผู้ให้บริการทางการเงินจำนวนมากที่แนะนำตนเองว่าเป็นที่ปรึกษาทางการเงินหรือนักวางแผนการเงิน ส่งผลทำให้ลูกค้าหรือผู้รับคำปรึกษาบางรายไม่มั่นใจว่าควรจะขอคำปรึกษาหรือขอรับบริการทางการเงินจากผู้ให้บริการรายใด คุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงิน CFP® เป็นวุฒิวิชาชีพหนึ่งที่จะเป็นทางเลือกในการเพิ่มความมั่นใจให้กับลูกค้าหรือผู้รับคำปรึกษาในการตัดสินใจเลือกขอคำปรึกษาหรือรับบริการทางการเงินจากที่ปรึกษาทางการเงินหรือนักวางแผนการเงิน เนื่องจากเป็นวุฒิวิชาชีพ (Certificate) ที่สมาคมนักวางแผนการเงินไทยรับรองว่านักวางแผนการเงินบุคคล ดังกล่าวสามารถวางแผนการเงินได้อย่างมืออาชีพตามมาตรฐานสากล และวางแผนการเงินอย่างมีจรรยาบรรณ
 

การได้รับคุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงิน CFP® จะต้องผ่านเกณฑ์ 4E’s ดังต่อไปนี้

 


 
Education ผู้ที่จะสอบ คุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงิน CFP® จะต้องผ่านการอบรมหลักสูตรการวางแผนการเงินจากศูนย์อบรมที่ได้รับอนุญาต (Training Provider) จากสมาคมนักวางแผนการเงินไทย เช่น ศูนย์อบรมไทยพีเอฟเอ (ThaiPFA) ซึ่งได้จัดอบรมหลักสูตรการวางแผนการเงินมาตั้งแต่แรกเมื่อมีการก่อตั้งสมาคมนักวางแผนการเงินไทย โดยการอบรมจะแบ่งออกเป็น 6 ชุดวิชา ได้แก่ Examination นอกจากจะผ่านการอบรมแล้ว นักวางแผนการเงินที่ต้องการได้รับคุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงิน CFP® ยังต้องผ่านการทดสอบอีก 4 ฉบับดังนี้คือ
 
 • ฉบับที่ 1 พื้นฐานการวางแผนการเงิน ภาษี และจรรยาบรรณ (*** การสอบฉบับที่ 1 ผู้สมัครจะต้องผ่านการอบรมหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP ชุดวิชาที่ 1 )
  ฉบับที่ 2 การวางแผนการลงทุน (***การสอบฉบับที่ 2 ผู้สมัครจะต้องผ่านการอบรมหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP ชุดวิชาที่ 1 และ ชุดวิชาที่ 2)
  ฉบับที่ 3 การวางแผนประกันภัย และการวางแผนเพื่อวัยเกษียณ (***การสอบฉบับที่ 3 ผู้สมัครจะต้องผ่านการอบรมหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP ชุดวิชาที่ 1 ,ชุดวิชาที่ 3 และ ชุดวิชาที่ 4)
  ฉบับที่ 4.1 การวางแผนภาษี และมรดก ( *** การสอบฉบับที่ 1 ผู้สมัครจะต้องผ่านการอบรมหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP ชุดวิชาที่ 5
        และสอบผ่านหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP ฉบับที่ 1,2,3 )
  ฉบับที่ 4.2 การจัดทำแผนการเงิน  (*** การสอบฉบับที่ 1 ผู้สมัครจะต้องผ่านการอบรมหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP ชุดวิชาที่ 6 
        และสอบผ่านหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP ฉบับที่ 1,2,3)

   

Experience ถึงแม้ว่าจะผ่านการอบรมทั้ง 6 ชุดวิชา และผ่านการทดสอบทั้ง 4 ฉบับ นักวางแผนการเงินจะได้รับคุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงิน CFP® ก็ต่อเมื่อมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนการเงินไม่น้อยกว่า 3 ปี  

Ethics หลังจากได้รับคุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงิน CFP® ไปแล้ว สมาคมนักวางแผนการเงินไทยก็จะคอยติดตามตรวจสอบว่านักวางแผนการเงินคุณวุฒิ CFP® ดังกล่าวมีการวางแผนการเงินอย่างถูกต้องตามหลักจรรยาบรรณหรือไม่


เกณฑ์ 4E’s ดังกล่าวจึงเป็นหลักประกันที่จะตอบคำถามลูกค้าหรือผู้รับคำปรึกษาได้ว่าทำไมจึงควรเลือกใช้บริการผ่านนักวางแผนการเงินที่มีคุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงิน CFP® มากกว่าที่จะเลือกใช้บริการการวางแผนการเงินจากที่ปรึกษาทางการเงินหรือนักวางแผนการเงินบุคคลอื่นๆ ที่ไม่มีคุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงิน CFP®
อย่างไรก็ตาม
 

บุคคลที่สามารถสอบผ่านการทดสอบฉบับที่ 1 และฉบับที่ 2 หรือสอบผ่านการทดสอบฉบับที่ 1 และฉบับที่ 3 ก็สามารถขึ้นทะเบียนคุณวุฒิวิชาชีพ AFPT

AFPT

 

ได้ก่อนระหว่างที่รอการอบรมและการสอบวัดความรู้ในฉบับที่เหลือ ยิ่งไปกว่านั้นแล้วในปัจจุบัน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) ได้

กำหนดให้ผู้ที่ต้องการวางแผนการลงทุนให้กับบุคคลอื่นต้องได้รับใบอนุญาตผู้วางแผนการลงทุน (Investment Planner, IP) 

โดยกำหนดคุณสมบัติให้ ผ่านการทดสอบ หลักสูตรผู้แนะนำการลงทุนตราสารทั่วไป  ความรู้เกี่ยวกับ ตราสารที่มีความซับซ้อน (ตราสารหนี้และกองทุน) ความรู้เกี่ยวกับตราสารที่มีความซับซ้อน (สัญญาซื้อขายล่วงหน้า) และ หลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP®  
ศูนย์อบรมไทยพีเอฟเอ (ThaiPFA) เป็นสถาบันอบรมหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP® แห่งแรกที่ได้รับอนุญาตจาก สมาคมนักวางแผนการเงินไทย และดำเนินการจัดอบรมหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP มาอย่างต่อเนื่องยาวนานกว่าทศวรรษ ศูนย์อบรมไทยพีเอฟเอให้ความพิถีพิถันใส่ใจในกระบวนการจัดอบรมทุกขั้นตอน ตั้งแต่การอำนวยการจัดการอบรมโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนาวัฒน์ สิริวัฒน์ธนกุล CFP® ผู้อำนวยการศูนย์อบรมไทยพีเอฟเอที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP ตั้งแต่แรกเริ่มมาอย่างต่อเนื่องจนปัจจุบัน ซึ่งทำการพัฒนาปรับปรุงโครงสร้างเนื้อหาและเอกสารประกอบการบรรยายให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ

 
สอบCFP
 
 
ศูนย์อบรมไทยพีเอฟเอ (ThaiPFA)​ ยังได้ทำการจัดทำสรุปเนื้อหาประกอบการบรรยายแนบไว้กับเอกสารประกอบการบรรยายทุกหน้า โดยมีวัตถุประสงค์ให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถมีสมาธิจดจ่อกับการทำความเข้าใจความรู้และประสบการณ์ที่วิทยากรถ่ายทอดอย่างเต็มที่อย่างที่ไม่ต้องกังวลใจกับการจดเพิ่มเติม นอกจากนั้นการจัดทำสรุปเนื้อหาประกอบการบรรยายแทรกไว้ด้านล่างของเอกสารประกอบการบรรยายทุกหน้าทำให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถใช้เอกสารประกอบการบรรยายดังกล่าวในการทบทวนเพื่อเตรียมตัวสอบได้อย่างมีประสิทธิภาพและประหยัดเวลามากยิ่งขึ้น

ศูนย์อบรมไทยพีเอฟเอ (ThaiPFA) ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในการกำหนดบุคคลที่จะมาเป็นวิทยากรบรรยายหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP โดยจะต้องเป็นบุคคลที่มีประวัติการศึกษาที่เกี่ยวข้องโดยตรงทางการเงิน โดยเฉพาะผู้อำนวยการศูนย์อบรมไทยพีเอฟเอที่จบปริญญาเอกทางการเงินโดยตรง นอกจากนั้นวิทยากรที่เชิญมาบรรยายแต่ละท่านจะต้องมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนการเงินและได้รับการยอมรับเป็นที่ประจักษ์ในอุตสาหกรรมการเงิน โดยส่วนใหญ่จะเป็นรองกรรมการผู้จัดการจากสถาบันการเงินต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ธนาคารพาณิชย์ บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน และบริษัทประกันชีวิต ยิ่งไปกว่านั้นวิทยากรที่ได้รับเชิญให้มาบรรยายหลักสูตรการวางแผนการเงินแต่ละท่านก็จะต้องเป็นนักวางแผนการเงินคุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงิน CFP® ด้วยเช่นกัน หรือไม่เช่นนั้นก็ต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญโดยตรงจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ผู้เชี่ยวชาญภาษีจากกรมสรรพากร เกณฑ์ในการคัดเลือกวิทยากรมาบรรยายหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP ดังกล่าวสะท้อนถึงความสำเร็จในการยอมรับจากผู้เข้าอบรมจนกระทั่งส่งผลทำให้วิทยากรแต่ละท่านมีการบรรยายหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP มากกว่า 100 รุ่นในแต่ละหลักสูตรทั้งที่เป็นการบรรยายหลักสูตร Public และ In-house

ข้อสอบCFP


ศูนย์อบรมไทยพีเอฟเอ (ThaiPFA) เล็งเห็นถึงผลสัมฤทธิ์ของผู้เข้ารับการอบรมที่จะต้องมีความรู้ความสามารถวางแผนการเงินได้จริงหลังจากเข้ารับการอบรม ศูนย์อบรมไทยพีเอฟเอจึงได้เตรียมความพร้อมอุปกรณ์เครื่องมือ โปรแกรมและแอพพลิเคชั่นวางแผนการเงินต่างๆไว้ประกอบการบรรยาย โดยได้มีการจัดเตรียมเครื่องคำนวณทางการเงินให้ผู้เข้ารับการอบรมทุกท่านสามารถยืมใช้ได้ตลอดระยะเวลาการบรรยาย รวมทั้งได้ทำการจัดเตรียมวิทยากรและทีมผู้ช่วยไว้เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการใช้เครื่องคำนวณทางการเงินอย่างใกล้ชิด โดยผู้เข้ารับการอบรมทุกๆ 20 คนจะต้องวิทยากรหรือทีมผู้ช่วยคอยอธิบายการใช้เครื่องคำนวณทางการเงิน เพื่อให้มั่นใจว่าทุกท่านจะต้องสามารถประยุกต์ใช้เครื่องคำนวณทางการเงินได้จริง

โปรแกรมวางแผนการเงินฟรี


นอกจากนั้นศูนย์อบรมไทยพีเอฟเอ (ThaiPFA) ยังได้ทำการพัฒนาโปรแกรมวางแผนการเงินผ่านเว็บไซต์ www.allaboutfin.com และ แอพพลิเคชั่น allaboufin ทั้งระบบ Android และ iOS โดยผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับ Username และ Password ในการเข้าใช้โปรแกรมและสามารถบันทึกข้อมูลได้เป็นระยะเวลา 3 เดือนต่อการอบรมทุกๆชุดวิชา

ถึงแม้ว่าศูนย์อบรมไทยพีเอฟเอ (ThaiPFA) จะให้ความสำคัญกับการพัฒนาผู้เข้ารับการอบรมให้สามารถนำความรู้ทางทฤษฎีรวมทั้งประสบการณ์ที่ได้รับฟังจากวิทยากรไปประยุกต์ใช้วางแผนการเงินได้จริงเพื่อสร้างความรอบรู้ทางการเงินให้กับลูกค้า ผู้รับคำปรึกษา เพื่อร่วมกันยกระดับมาตรฐานการดำรงชีวิตให้ดีขึ้น ให้คนไทยมีความมั่นคงในชีวิต แต่ศูนย์อบรมไทยพีเอฟเอก็ไม่ได้ละเลยความสำคัญของการสอบผ่านข้อสอบหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP ฉบับต่างๆ

ศูนย์อบรมไทยพีเอฟเอจึงได้พัฒนาเว็บไซต์ www.thaipfaonline.com เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถอบรมเตรียมความพร้อมก่อนสอบหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP โดยสามารถเข้ารับการอบรมเตรียมความพร้อมก่อนสอบไม่จำกัดจำนวนครั้งภายในช่วงระยะเวลาที่กำหนดก่อนกำหนดการสอบในแต่ละรอบ ส่งผลทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทางและสถานที่ของผู้เข้ารับการอบรม และยังเพิ่มประสิทธิภาพในการอบรมและการสอบ และยังสอดคล้องกับ มาตรฐาน New Normal ที่ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการจัดอบรมมากยิ่งขึ้น

อบรมCFP
 

ความพร้อมทั้งด้านหลักสูตร วิทยากร ทีมผู้ช่วย เจ้าหน้าที่ลงทะเบียน สิ่งอำนวยความสะดวก โปรแกรมวางแผนการเงิน และการเตรียมความพร้อมก่อนสอบออนไลน์ดังที่ได้กล่าวมาข้างต้น ทำให้ศูนย์อบรมไทยพีเอฟเอเป็นสถาบันอบรมได้รับอนุญาตจากสมาคมนักวางแผนการเงินไทยแห่งแรกที่ยังคงดำเนินการจัดอบรมหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP มาอย่างต่อเนื่องยาวนานมากกว่าทศวรรษและมีรุ่นการจัดอบรมมากกว่า 100 รุ่นในแต่ละชุดวิชา ศูนย์อบรมไทยพีเอฟเอจึงมีความมั่นใจในการนำเสนอบริการจัดอบรมหลักสูตรการวางแผนการเงินว่าจะสามารถดำเนินการจัดอบรมให้กับสถาบันของท่านอย่างสัมฤทธิ์ผลและมีประสิทธิภาพ
 

 ศูนย์อบรมต้นแบบ สู่เส้นทางคุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงิน CFP มืออาชีพมาตรฐานสากล

 


Thai Professional Finance Academy (ThaiPFA)
ติดต่อ
      086-666-0090 , 082-701-7077 , 087-063-3306 

ขอบคุณทุกความไว้วางใจ ที่มีให้ ThaiPFA


#นักวางแผนการเงินCFPมาตรฐานสากลกับThaiPFA #เส้นทางสู่วิชาชีพนักวางแผนการเงินCFPมาตรฐานสากลโดยThaiPFA #ThaiPFAศูนย์อบรมต้นแบบเพื่อความมั่งคั่งมั่นคงและยั่งยืน
E-mail: thaipfa@gmail.com
Website: www.thaipfa.co.th 
Social network: www.facebook.com/thaipfa
LINE: @thaipfa
Mobile: 086-666-0090 , 087-063-3306 ,082-701-7077

 

 

ThaiPFA NEWS

เรื่องราวดีๆ ที่อยากบอกเล่า พร้อมข่าวสารและสาระดีๆ ทางการเงิน

ผลงานที่ผ่านมา
portfolio
 • In-House Training, Public Training และบริษัทอื่นๆ...

ความคิดเห็นของผู้เข้าอบรม

หลากหลายความประทับใจ และ คำแนะนำให้อบรมหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP
และหลักสูตรการเงินอื่นๆ กับ ThaiPFA