สมัครสมาชิก เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก เข้าสู่ระบบ
ภาพรวมผลการดำเนินงานกองทุนรวม ณ สิ้นเดือนตุลาคม 2564 พิจารณาจากอัตราผลตอบแทนต้นปีถึงวันล่าสุด (ytd)
 
ภาพรวมผลการดำเนินงานกองทุนรวม ณ สิ้นเดือนตุลาคม 2564
พิจารณาจากอัตราผลตอบแทนต้นปีถึงวันล่าสุด (ytd)
 • ณ สิ้นเดือนตุลาคม 2564 จากข้อมูลที่เก็บรวบรวมมาจากเว็บไซต์ของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน พบว่ามีจำนวนกองทุนรวมที่จดทะเบียนและยังดำเนินการอยู่ทั้งสิ้น 2,278 กองทุน ทั้งนี้หากพิจารณาผลการดำเนินงานของกองทุนรวมแต่ละประเภทตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน จะพบว่า
  • กองทุนรวมตราสารทุน (Equity) 1,151 กองทุน มีอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนตั้งแต่ต้นปีถึงวันล่าสุด (ytd) ต่ำสุด – 26.26% สูงสุด 65.95% ทั้งนี้กองทุนรวมตราสารทุนที่มีอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนตั้งแต่ต้นปีถึงวันล่าสุด (ytd) มากกว่าศูนย์มี 844 กองทุน
  • กองทุนรวมตราสารหนี้ (Fixed Income) 309 กองทุน มีอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนตั้งแต่ต้นปีถึงวันล่าสุด (ytd) ต่ำสุด - 7.83% สูงสุด 12.99% ทั้งนี้กองทุนรวมตราสารหนี้ที่มีอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนตั้งแต่ต้นปีถึงวันล่าสุด (ytd) มากกว่าศูนย์มี 224 กองทุน
  • กองทุนรวมผสม (Allocation) 323 กองทุน มีอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนตั้งแต่ต้นปีถึงวันล่าสุด (ytd) ต่ำสุด - 10.8% สูงสุด 55.95% ทั้งนี้กองทุนรวมผสมที่มีอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนตั้งแต่ต้นปีถึงวันล่าสุด (ytd) มากกว่าศูนย์มี 289 กองทุน
  • กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ โครงสร้างพื้นฐาน และทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (Property, Infrastructure, REITs) 135 กองทุน มีอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนตั้งแต่ต้นปีถึงวันล่าสุด (ytd) ต่ำสุด -17.82% สูงสุด 62.25% ทั้งนี้กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ โครงสร้างพื้นฐาน และทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่มีอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนตั้งแต่ต้นปีถึงวันล่าสุด (ytd) มากกว่าศูนย์มี 110 กองทุน
  • กองทุนรวมสินค้าโภคภัณฑ์ (Commodities) 59 กองทุน มีอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนตั้งแต่ต้นปีถึงวันล่าสุด (ytd) ต่ำสุด - 6.44% สูงสุด 95.8% ทั้งนี้กองทุนรวมสินค้าโภคภัณฑ์ที่มีอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนตั้งแต่ต้นปีถึงวันล่าสุด (ytd) มากกว่าศูนย์มี 25 กองทุน
  • กองทุนรวมที่ไม่สามารถจัดกลุ่มได้ (Miscellaneous) 301 กองทุน มีอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนตั้งแต่ต้นปีถึงวันล่าสุด (ytd) ต่ำสุด -15.10% สูงสุด 73.89% ทั้งนี้กองทุนรวมที่ไม่สามารถจัดกลุ่มได้ที่มีอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนตั้งแต่ต้นปีถึงวันล่าสุด (ytd) มากกว่าศูนย์มี 86 กองทุน
 

ผลการดำเนินงานกองทุนรวมตราสารทุนสิ้นเดือนตุลาคม 2564
พิจารณาจากอัตราผลตอบแทนต้นปีถึงวันล่าสุด (ytd)
และอัตราผลตอบแทนย้อนหลัง 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี และ 5 ปี
 
 • กองทุนรวมตราสารทุนทั้งหมดที่จดทะเบียนและยังดำเนินการอยู่ ณ สิ้นเดือนตุลาคม 2564 จำนวน 1,151 กองทุน มีอัตราผลตอบแทนอยู่ระหว่าง -26.26% และ 65.95%
  • กองทุนรวมตราสารทุน จำนวน 844 กองทุนมีอัตราผลตอบแทนตั้งแต่ต้นปีมากกว่าศูนย์  
  • 10 อันดับแรกของกองทุนรวมตราสารทุนที่มีอัตราผลตอบแทนตั้งแต่ต้นปี (ytd) มากกว่าศูนย์ จะมีอัตราผลตอบแทน 44.56% - 65.95% ได้แก่

10 อันดับผลการดำเนินงานกองทุนรวมตราสารทุน
 
 • 10 อันดับแรกของกองทุนรวมตราสารทุนที่มีอัตราผลตอบแทนตั้งแต่ต้นปี (ytd) มากกว่าศูนย์ และมีอัตราผลตอบแทนย้อนหลัง 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี และ 5 ปีมากกว่าศูนย์ ได้แก่


10 อันดับผลการดำเนินงานกองทุนรวมตราสารทุน

ผลการดำเนินงานกองทุนรวมตราสารหนี้ ณ สิ้นเดือนตุลาคม 2564
พิจารณาจากอัตราผลตอบแทนต้นปีถึงวันล่าสุด (ytd)
และอัตราผลตอบแทนย้อนหลัง 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี และ 5 ปี
 • กองทุนรวมตราสารหนี้ทั้งหมดที่จดทะเบียนและยังดำเนินการอยู่ ณ สิ้นเดือนตุลาคม 2564 จำนวน 309 กองทุน มีอัตราผลตอบแทนอยู่ระหว่าง -7.83% และ 12.99%  
  • กองทุนรวมตราสารหนี้ จำนวน 224 กองทุนมีอัตราผลตอบแทนตั้งแต่ต้นปีมากกว่าศูนย์
  • 10 อันดับแรกของกองทุนรวมตราสารหนี้ที่มีอัตราผลตอบแทนตั้งแต่ต้นปี (ytd) มากกว่าศูนย์ จะมีอัตราผลตอบแทนอยู่ระหว่าง 3.59% - 12.99% ได้แก่


10 อันดับผลการดำเนินงานกองทุนรวมตราสารหนี้
 
 • 10 อันดับแรกของกองทุนรวมตราสารหนี้ที่มีอัตราผลตอบแทนตั้งแต่ต้นปี (ytd) มากกว่าศูนย์ และมีอัตราผลตอบแทนย้อนหลัง 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี และ 5 ปีมากกว่าศูนย์ ได้แก่
 
10 อันดับกองทุนรวมตราสารหนี้
 
ผลการดำเนินงานกองทุนรวมผสม ณ สิ้นเดือนตุลาคม  2564
พิจารณาจากอัตราผลตอบแทนต้นปีถึงวันล่าสุด (ytd)
และอัตราผลตอบแทนย้อนหลัง 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี และ 5 ปี
 • กองทุนรวมผสมทั้งหมดที่จดทะเบียนและยังดำเนินการอยู่ ณ สิ้นเดือนตุลาคม 2564 จำนวน 323 กองทุน มีอัตราผลตอบแทนอยู่ระหว่าง -10.8% และ 55.95%
  • กองทุนรวมผสม จำนวน 289 กองทุน มีอัตราผลตอบแทนตั้งแต่ต้นปีมากกว่าศูนย์  
  • 10 อันดับแรกของกองทุนรวมผสมที่มีอัตราผลตอบแทนตั้งแต่ต้นปี (ytd) มากกว่าศูนย์ จะมีอัตราผลตอบแทนอยู่ระหว่าง 26.44% - 55.95% ได้แก่

10 อันดับผลการดำเนินงานกองทุนรวมผสม
 
 • 10 อันดับแรกของกองทุนรวมผสมที่มีอัตราผลตอบแทนตั้งแต่ต้นปี (ytd) มากกว่าศูนย์ และมีอัตราผลตอบแทนย้อนหลัง 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี และ 5 ปีมากกว่าศูนย์ ได้แก่
 
10 อันดับผลการดำเนินงานกองทุนรวมผสม

ผลการดำเนินงานกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ โครงสร้างพื้นฐาน และทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์  ณ สิ้นเดือนตุลาคม  2564
พิจารณาจากอัตราผลตอบแทนต้นปีถึงวันล่าสุด (ytd)
และอัตราผลตอบแทนย้อนหลัง 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี และ 5 ปี
 • กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ โครงสร้างพื้นฐาน และทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ทั้งหมดที่จดทะเบียนและยังดำเนินการอยู่ ณ สิ้นเดือนตุลาคม 2564 จำนวน 135 กองทุน มีอัตราผลตอบแทนอยู่ระหว่าง -17.82% และ 62.25%
  • กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ โครงสร้างพื้นฐาน และทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ จำนวน 110 กองทุนมีอัตราผลตอบแทนตั้งแต่ต้นปีมากกว่าศูนย์  
  • 10 อันดับแรกของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ โครงสร้างพื้นฐาน และทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่มีอัตราผลตอบแทนตั้งแต่ต้นปี (ytd) มากกว่าศูนย์ จะมีอัตราผลตอบแทนอยู่ระหว่าง 23.52% - 62.25% ได้แก่


10 อันดับผลการดำเนินงานกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ โครงสร้างพื้นฐาน และทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
 
 • 10 อันดับแรกของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ โครงสร้างพื้นฐาน และทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่มีอัตราผลตอบแทนตั้งแต่ต้นปี (ytd) มากกว่าศูนย์ และมีอัตราผลตอบแทนย้อนหลัง 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี และ 5 ปีมากกว่าศูนย์ ได้แก่
 
10 อันดับแรกของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ โครงสร้างพื้นฐาน และทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
 
ผลการดำเนินงานกองทุนรวมสินค้าโภคภัณฑ์ ณ สิ้นเดือนตุลาคม  2564
พิจารณาจากอัตราผลตอบแทนต้นปีถึงวันล่าสุด (ytd)
และอัตราผลตอบแทนย้อนหลัง 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี และ 5 ปี
 • กองทุนรวมสินค้าโภคภัณฑ์ทั้งหมดที่จดทะเบียนและยังดำเนินการอยู่ ณ สิ้นเดือนตุลาคม 2564 จำนวน 59 กองทุน มีอัตราผลตอบแทนอยู่ระหว่าง -6.44% และ 95.8%  
  • กองทุนรวมสินค้าโภคภัณฑ์ จำนวน 25 กองทุน มีอัตราผลตอบแทนตั้งแต่ต้นปีมากกว่าศูนย์
  • 10 อันดับแรกของกองทุนรวมสินค้าโภคภัณฑ์ที่มีอัตราผลตอบแทนตั้งแต่ต้นปี (ytd) มากกว่าศูนย์ จะมีอัตราผลตอบแทนอยู่ระหว่าง 52.9% - 95.8% ได้แก่


10 อันดับผลการดำเนินงานกองทุนรวมสินค้าโภคภัณฑ์
 
 • กองทุนรวมสินค้าโภคภัณฑ์ที่มีอัตราผลตอบแทนตั้งแต่ต้นปี (ytd) มากกว่าศูนย์ และมีอัตราผลตอบแทนย้อนหลัง 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี และ 5 ปีมากกว่าศูนย์ มีเพียง 5 กองทุนได้แก่
 
10 อันดับผลการดำเนินงานกองทุนรวมสินค้าโภคภัณฑ์

ข้อมูลที่นำเสนอดังกล่าวข้างต้นนี้รวบรวมข้อมูลมาจากผลการดำเนินงานรายกองทุนที่นำเสนอในเว็บไซต์ของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ณ สิ้นเดือนที่ผ่านมาเฉพาะอัตราผลตอบแทนของช่วงเวลาตั้งแต่หนึ่งปีเท่านั้นที่จะแสดงเป็นอัตราผลตอบแทนต่อปีทั้งนี้ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต ผู้สนใจลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนให้ถี่ถ้วนเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจซื้อหน่วยลงทุน  และเก็บไว้เป็นข้อมูลเพื่อใช้อ้างอิงในอนาคตอย่างไรก็ตามก่อนตัดสินใจซื้อหน่วยลงทุน ผู้สนใจลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนที่เป็นข้อมูลล่าสุดก่อนทุกครั้ง ข้อมูลที่นำเสนอทั้งหมดนี้ บริษัทได้จัดทำและรวบรวมขึ้นด้วยความสุจริต และพยายามจัดทำขึ้นบนพื้นฐานของแหล่งข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือ เพื่อให้เป็นข้อมูลที่ถูกต้อง แต่บริษัทและผู้บริหาร รวมถึงพนักงานเจ้าหน้าที่ของบริษัทมิอาจรับประกันความถูกต้อง ครบถ้วน หรือความน่าเชื่อถือของข้อมูลดังกล่าวได้ ดังนั้นหากผู้ลงทุนจะใช้ข้อมูลที่นำเสนอนี้ เพื่อการดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง ผู้ลงทุนควรใช้ด้วยความรอบคอบหรือใช้ข้อมูลจากแหล่งอื่น ๆ ประกอบการพิจารณาด้วย และตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลด้วยตนเองเสมอ"
 

ThaiPFA ศูนย์อบรมต้นแบบ สู่เส้นทางคุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงิน CFP มืออาชีพมาตรฐานสากล

 


Thai Professional Finance Academy (ThaiPFA)

ติดต่อ


      086-666-0090 , 082-701-7077 , 087-063-3306 
 

ขอบคุณทุกความไว้วางใจ ที่มีให้ ThaiPFA


#นักวางแผนการเงินCFP มาตรฐานสากลกับThaiPFA  #เส้นทางสู่วิชาชีพนักวางแผนการเงินCFP มาตรฐานสากลโดยThaiPFA #ThaiPFA ศูนย์อบรมต้นแบบเพื่อความมั่งคั่งมั่นคงและยั่งยืน 
E-mail: thaipfa@gmail.com
Website: www.thaipfa.co.th  , www.thaipfaonline.com , www.allaboutfin.com
Social network: www.facebook.com/thaipfa
LINE: @thaipfa
Mobile: 086-666-0090 , 087-063-3306 ,082-701-7077

ThaiPFA NEWS

เรื่องราวดีๆ ที่อยากบอกเล่า พร้อมข่าวสารและสาระดีๆ ทางการเงิน

ผลงานที่ผ่านมา
portfolio
 • In-House Training, Public Training และบริษัทอื่นๆ...

ความคิดเห็นของผู้เข้าอบรม

หลากหลายความประทับใจ และ คำแนะนำให้อบรมหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP
และหลักสูตรการเงินอื่นๆ กับ ThaiPFA