สมัครสมาชิก เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก เข้าสู่ระบบ
สัดส่วนข้อสอบ หลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP
 

#update2019
การสอบหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP ประกอบด้วยข้อสอบจำนวน 4 ฉบับ ซึ่งแต่ละฉบับมีเนื้อหาครอบคลุมแต่ละชุดวิชา ดังต่อไปนี้

ข้อสอบฉบับที่ 1: พื้นฐานการวางแผนการเงิน ภาษี และจรรยาบรรณ

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวางแผนทางการเงิน

     6-10 ข้อ

เครื่องมือทางการเงินสำหรับสำหรับการบริหารสภาพคล่องส่วนบุคคล

     6-10 ข้อ

มูลค่าเงินตามเวลา

     11-15 ข้อ

การรวบรวมข้อมูลทางการเงินส่วนบุคคล

     9-13 ข้อ

การวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคล

     9-13 ข้อ

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษีเงินได้ส่วนบุคคล

     11-15 ข้อ

จรรยาบรรณ และคู่มือการปฎิบัติงานสำหรับนักวางแผนการเงิน

     21 ข้อ

รวม

     85 ข้อ


ข้อสอบฉบับที่ 2: การวางแผนการลงทุน

แนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับการลงทุนและ การวางแผนการลงทุน

     4-8 ข้อ

หลักทรัพย์ลงทุนในตลาดเงินและตลาดตราสารทุน

     6-10 ข้อ

หลักทรัพย์ลงทุนในตลาดตราสารหนี้และอนุพันธุ์

     6-10 ข้อ

การลงทุนในทางเลือกอื่น

     6-10 ข้อ

ข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อตัดสินใจลงทุน

     6-10 ข้อ

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการบริหารกลุ่มหลักทรัพย์ 

     6-10 ข้อ

การจัดสรรเงินลงทุนในกลุ่มหลักทรัพย์

     6-10 ข้อ

กลยุทธ์การบริหารกลุ่มหลักทรัพย์

     6-10 ข้อ

การวัดผลตอบแทนกลุ่มหลักทรัพย์

     6-10 ข้อ

แนวทางปฏิบัติสำหรับผู้ทำหน้าที่ติดต่อกับผู้ลงทุน*

     15 ข้อ

รวม

     85 ข้อ

*ศึกษาด้วยตนเอง

 


ข้อสอบฉบับที่ 3: การวางแผนการประกันภัย และการวางแผนเพื่อวัยเกษียณ

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวางแผนการประกันภัย

     1-5 ข้อ

การจัดการความเสี่ยงภัยและการประกันภัย

     7-11 ข้อ

การประกันชีวิและการประกันสุขภาพ

     17-21 ข้อ

การประกันวินาศภัย

     8-12 ข้อ

การจัดทำแผนประกันภัย

     8-12 ข้อ

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวางแผนเพื่อวัยเกษียณ

     1-5 ข้อ

การประกันสังคม

     3-7 ข้อ

กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ

     1-5 ข้อ

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

     3-7 ข้อ

กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF)

     3-7 ข้อ

การบริหารความเสี่ยงและการลงทุนเพื่อวัยเกษียณ

     1-4 ข้อ

กระบวนการวางแผนเพื่อวัยเกษียณ

     7-11 ข้อ

การวางแผนเพื่อวัยเกษียณสำหรับผู้ประกอบการ
และบทบาทของนักวางแผนการเงิน กับการวางแผนเพื่อวัยเกษียณ

     1-4 ข้อ

รวม

     85 ข้อ


ข้อสอบฉบับที่ 4 ส่วนที่ 1: การวางแผนภาษีและมรดก

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวางแผนภาษีและกระบวนการวางแผนภาษี

     1-5 ข้อ

โครงสร้างและองค์ประกอบการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

     1-5 ข้อ

กลยุทธ์ในการวางแผนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
- การกระจายหน่วยภาษี และการกระจายเงินได้
- การลดเงินได้สุทธิ
- การแปลงประเภทเงินได้ เพื่อประโยชน์ในการหักค่าใช้จ่าย
- การบริหารเงินได้จากแหล่งเงินได้นอกประเทศ
- การกำหนดเวลาในการรับเงิน ได้
- การเลือกรวม หรือไม่รวมเสียภาษีปลายปี

     12-16 ข้อ

การวางแผนภาษีแยกตามประเภทอาชีพมนุษย์เงินเดือน 
- ผู้ประกอบวิชาชีพอิสระ 
- ผู้ประกอบธุรกิจรับเหมา และธุรกิจอื่น 
- ผู้มีเงินได้จากการลงทุนในหลักทรัพย์ 
- ผู้มีเงินได้จากการใช้หรือเช่าทรัพย์สิน 
- ผู้มีเงินได้จากการขายทรัพย์สิน

     14-18 ข้อ

แนวคิดในการวางแผนทรัพย์สินและมรดก และการจัดการทรัพย์สินในขณะมีชีวิต

     1-4 ข้อ

ความหมายของมรดก

     1-3 ข้อ

การตกทอดของทรัพย์มรดกและผู้จัดการมรดก

     1-5 ข้อ

พินัยกรรมและกระบวนการวางแผนการจัดการทรัพย์สินและมรดก

     1-5 ข้อ

รวม

     45 ข้อ


ข้อสอบฉบับที่ 4 ส่วนที่ 2: ข้อสอบแผนการเงิน (100 คะแนน)

ชุดวิชาที่1 พื้นฐานการวางแผนการเงิน

จำนวน 8 –15 คะแนน

ชุดวิชาที่2 การวางแผนการลงทุน

จำนวน 15 –25 คะแนน

ชุดวิชาที่3 การวางแผนประกันภัย

จำนวน 15 –25 คะแนน

ชุดวิชาที่4 การวางแผนเพื่อการเกษียณ

จำนวน 15 –25 คะแนน

ชุดวิชาที่5 การวางแผนภาษี และมรดก

จำนวน 15 –25 คะแนน

ชุดวิชาที่6 การจัดท าแผนการเงิน

จำนวน 15 –25 คะแนน

ส่วนที่2:ข้อสอบแผนการเงิน ประกอบด้วย
1) การสอบข้อเขียน เป็นการสอบอัตนัย (Comprehensive Exam) แบบเปิดหนังสือสอบ (ไม่อนุญาตให้ใช้
คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์สื่อสารทุกชนิด) ขอบเขตเนื้อหาข้อสอบครอบคลุมองค์ความรู้ หลักสูตรการวางแผน
การเงิน CFP ทั้ง 6ชุดวิชา แบ่งการสอบเป็น 2ช่วง ช่วงละ 3 ชั่วโมง ช่วงที่ 1 ให้น้ำาหนักกับการเก็บรวบรวม
และการวิเคราะห์ช่วงที่ 2 ให้น้ำหนักกับการสังเคราะห์โดยข้อสอบทั้ง 2ช่วงเป็นอิสระต่อกัน

2) การสอบสัมภาษณ์ผ้มู ีสทิธิ์สอบสมัภาษณ์ต้องมีผลสอบการสอบข้อเขียน “ผ่าน” ในวันสอบสัมภาษณ์ ผู้สอบ
ต้องนำข้อมูลประวัติส่วนตัวของผู้สอบเสนอต่อกรรมการสัมภาษณ์มีกรรมการสอบสัมภาษณ์จำนวน 2 คน
สัมภาษณ์ทัศนคติ ความคิดเห็น จรรยาบรรณที่มีต่อการประกอบวิชาชีพนักวางแผนการเงิน และประสบการณ์
การทำงานของผู้สอบ ใช้เวลาสัมภาษณ์ประมาณ 20 นาทีต่อราย

 

เกณฑ์การสอบผ่าน

เกณฑ์การให้คะแนน

  รายละเอียด

ข้อสอบฉบับที่ 1: พื้นฐานการวางแผนการเงิน ภาษี และจรรยาบรรณ

  สอบได้ 70% (60 คะแนน) ของคะแนนรวม (85 คะแนน) และ

  บังคับผ่าน 70% ในส่วนจรรยาบรรณ (15 คะแนน จากคะแนนเต็ม 21         คะแนน)

ข้อสอบฉบับที่ 2: การวางแผนการลงทุน

  สอบได้ 70% (60 คะแนน) ของคะแนนรวมและ

  บังคับผ่าน 70% ในส่วนแนวทางปฏิบัติสำหรับผู้ทำหน้าที่ติดต่อกับผู้ลงทุน       (11 คะแนน จากคะแนนเต็ม 15 คะแนน)

ข้อสอบฉบับที่ 3: การวางแผนการประกันภัยและการวางแผนเพื่อวัยเกษียณ

  สอบได้ 70% (60 คะแนน) ของคะแนนรวม

ข้อสอบฉบับที่ 4: การวางแผนภาษีและมรดก และการจัดทำแผนการเงิน

  บังคับผ่าน 70% ของคะแนนในส่วนที่ 1 การวางแผนภาษีและมรดก และ

  ส่วนที่ 2 ข้อสอบแผนการเงิน ต้องมีผลสอบ “ผ่าน” ทั้ง
 การสอบข้อเขียนและการสอบสัมภาษณ์ของการสอบ
 ในครั้งเดียวกัน เนื่องจากการสอบทั้งสองส่วนไม่เป็น
 อิสระต่อกัน
 - การสอบข้อเขียน: สอบได้ 70% ของคะแนนรวม
 - การสอบสัมภาษณ์: มีผลสอบ “ผ่าน”

หมายเหตุ
เกณฑ์การสอบผ่านจะพิจารณาจากผลการสอบ "ผ่าน" ของส่วนที่ 1 และ ส่วนที่ 2 โดยไม่จำเป็นต้องเป็นการสอบครั้งเดียวกัน

 

ThaiPFA NEWS

เรื่องราวดีๆ ที่อยากบอกเล่า พร้อมข่าวสารและสาระดีๆ ทางการเงิน

ผลงานที่ผ่านมา
portfolio
  • In-House Training, Public Training และบริษัทอื่นๆ...

ความคิดเห็นของผู้เข้าอบรม

หลากหลายความประทับใจ และ คำแนะนำให้อบรมหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP
และหลักสูตรการเงินอื่นๆ กับ ThaiPFA