สมัครสมาชิก เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก เข้าสู่ระบบ
วางแผนการเงินกับอาจารย์ปิง | วางแผนภาษี รายได้ไม่ถึงเกณฑ์ต้องยื่นแบบเสียภาษีหรือไม่
 

วางแผนการเงินกับอาจารย์ปิงวันนี้ เราจะมาหาคำตอบกันว่าบุคคลที่มีรายได้แต่ไม่ถึงเกณฑ์ต้องเสียภาษีจะต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาด้วยหรือไม่ ผู้ที่มีเงินได้เกิดขึ้นระหว่างปีภาษีจะมีหน้าที่ต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาก็ต่อเมื่อมีเงินได้ถึงเกณฑ์ขั้นต่ำตามที่กฎหมายกำหนด ไม่ว่าเมื่อคำนวณภาษีแล้วจะมีภาษีต้องชำระเพิ่มเติมหรือไม่ก็ตาม ทั้งนี้เกณฑ์ที่กำหนดนั้นจะขึ้นอยู่กับสถานะของผู้มีเงินได้ ว่าเป็นบุคคลธรรมดา ผู้ถึงแก่ความตาย กองมรดกที่ยังไม่ได้แบ่ง ห้างหุ้นส่วนสามัญที่ไม่ใช่นิติบุคคล หรือคณะบุคคลที่ไม่ใช่นิติบุคคล สถานะการสมรส และประเภทของเงินได้ ดังนี้

1) บุคคลธรรมดาและผู้ถึงแก่ความตายที่มีเงินได้พึงประเมินเกินเกณฑ์ต่อไปนี้จะต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ประเภทเงินได้ - เงินเดือนเพียงอย่างเดียว 120,000 (โสด) 220,000(สมรส) - เงินได้ประเภทอื่น 60,000 (โสด) 120,000(สมรส)

2) กองมรดกที่ยังไม่ได้แบ่ง ที่มีเงินได้พึงประเมินเกิน 60,000 บาทจะต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

3) ห้างหุ้นส่วนสามัญที่มิใช่นิติบุคคล หรือคณะบุคคลที่ไม่ใช่นิติบุคคล ที่มีเงินได้พึงประเมินเกิน 60,000 บาทจะต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ได้แก่

1. ผู้มีเงินได้ที่เป็นบุคคลธรรมดาจะต้องเป็นผู้มีหน้าที่ยื่นเอง หรือจะมอบอำนาจเป็นหนังสือให้ผู้อื่นยื่นแทนก็ได้

2. ผู้มีเงินได้ที่เป็นผู้เยาว์ (เด็กที่มีอายุยังไม่ครบ 20 ปี) ให้เป็นหน้าที่ของผู้แทนโดยชอบธรรม เช่น พ่อแม่ ผู้ปกครอง ยื่นในนามผู้มีเงินได้

3. ผู้มีเงินได้ทีเป็นบุคคลที่ศาลสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถ ให้เป็นหน้าที่ของผู้อนุบาลยื่นในนามผู้มีเงินได้

4. ผู้มีเงินได้ที่เป็นบุคคลที่ศาลสั่งให้เป็นคนเสมือนไร้ความสามารถ ให้เป็นหน้าที่ของผู้พิทักษ์ยื่นในนามผู้มีเงินได้

5. ผู้มีเงินได้ที่อยู่ในต่างประเทศ ให้เป็นหน้าที่ของผู้จัดการกิจการอันก่อให้เกิดเงินได้พึงประเมินนั้นยื่นในนามผู้มีเงินได้

6. ผู้มีเงินได้ที่ถึงแก่ความตายก่อนที่จะได้ทำการยื่นแบบแสดงรายการ ให้เป็นหน้าที่ของผู้จัดการมรดก หรือทายาท หรือผู้ครอบครองทรัพย์มรดกแล้วแต่กรณีเป็นผู้มีหน้าที่ยื่นแบบแสดงรายการ โดยรวมเงินได้พึงประเมินของผู้ตายและของกองมรดกที่ได้รับตลอดปีภาษีที่ผู้นั้นถึงแก่ความตาย เป็นยอดเงินได้พึงประเมินทั้งสิ้นในนามของผู้ตาย

7. ผู้มีเงินได้ที่เป็นกองมรดกให้เป็นหน้าที่ของผู้จัดการมรดก หรือทายาท หรือผู้ครอบครองทรัพย์มรดก เป็นผู้ยื่นในนามกองมรดก

8. ผู้มีเงินได้ที่เป็นห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ให้เป็นหน้าที่ของผู้อำนวยการ หรือผู้จัดการของห้างหุ้นส่วนหรือของคณะบุคคลนั้น ยื่นรายการให้นามห้างหุ้นส่วนหรือคณะบุคคลนั้น

9. กรณีสามีและภริยาต่างฝ่ายต่างมีเงินได้ สามีหรือภริยามีหน้าที่และรับผิดชอบในการยื่นรายการและเสียภาษี โดยจะรวมคำนวณก็ได้หรือแยกคำนวณก็ได้
 

ThaiPFA ศูนย์อบรมต้นแบบ สู่เส้นทางคุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงิน CFP มืออาชีพมาตรฐานสากล

 


Thai Professional Finance Academy (ThaiPFA)

ติดต่อ


      086-666-0090 , 082-701-7077 , 087-063-3306 
 

ขอบคุณทุกความไว้วางใจ ที่มีให้ ThaiPFA


#นักวางแผนการเงินCFP มาตรฐานสากลกับThaiPFA  #เส้นทางสู่วิชาชีพนักวางแผนการเงินCFP มาตรฐานสากลโดยThaiPFA #ThaiPFA ศูนย์อบรมต้นแบบเพื่อความมั่งคั่งมั่นคงและยั่งยืน 
E-mail: thaipfa@gmail.com
Website: www.thaipfa.co.th  , www.thaipfaonline.com , www.allaboutfin.com
Social network: www.facebook.com/thaipfa
LINE: @thaipfa
Mobile: 086-666-0090 , 087-063-3306 ,082-701-7077

ThaiPFA NEWS

เรื่องราวดีๆ ที่อยากบอกเล่า พร้อมข่าวสารและสาระดีๆ ทางการเงิน

ผลงานที่ผ่านมา
portfolio
  • In-House Training, Public Training และบริษัทอื่นๆ...

ความคิดเห็นของผู้เข้าอบรม

หลากหลายความประทับใจ และ คำแนะนำให้อบรมหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP
และหลักสูตรการเงินอื่นๆ กับ ThaiPFA