สมัครสมาชิก เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก เข้าสู่ระบบ
แนวทางในการสอบ หลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP ฉบับที่ 4 ส่วนที่ 1 : การวางแผนภาษีและมรดก
 
24 มิถุนายน 2564 15:41 น.
ในการจะขึ้นทะเบียนเป็นนักวางแผนการเงิน CFP ได้นั้น เราจะต้องผ่านกระบวนการ อบรม และ การสอบ ตามเกณฑ์ที่ทาง FPSB กำหนดไว้ ซึ่งเกณฑ์จะเป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วโลก เงื่อนใขและรายละเอียด เกณฑ์ชั่วโมงที่ต้องอบรมก่อนการสอบ ในแต่ล่ะชุดวิชา  ผู้เข้าสอบต้องผ่านการอบรม 40 ชั่วโมง/ชุดวิชา ก่อนถึงจะมีสิทธิเข้าสอบ ซึ่งในประเทศไทย จะแบ่งบังคับ อบรม 24 ชั่วโมง อีก 16 ชั่วโมงเป็นการเรียนรู้ด้วยตัวเอง ดังนั้นสำหรับผูัที่สมัครสอบ ทางสามาคมนักวางแผนการเงินไทย จะถือได้ว่าผู้เข้าสอบได้ผ่านการอบรมครบตามเกณฑ์ที่กำหนดแล้ว

ในส่วนเกณฑ์การวัดผลในการสอบ  หลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP ชุดวิชาที่ 5 การวางแผนภาษีและมรดก (Tax and Estate Planning) มีดังนี้
 • ข้อสอบฉบับที่ 4: การวางแผนภาษีและมรดก และแผนการเงิน
  ส่วนที่ 1: การวางแผนภาษีและมรดก (ปรนัย 45 ข้อ)
 
 • หัวข้อในการวัด        จำนวนข้อ       
  - ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวางแผนภาษีและกระบวนการวางแผนภาษี 1-5 ข้อ
  - โครงสร้างและองค์ประกอบการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 1-5 ข้อ
  - กลยุทธ์ในการวางแผนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา      12-16 ข้อ
    - - การกระจายหน่วยภาษีและการกระจายเงินได้  
    - - การลดเงินได้สุทธิ  
    - - การแปลงประเภทเงินได้เพื่อประโยชน์ในการหักค่าใช้จ่าย  
    - - การบริหารเงินได้จากแหล่งเงินได้นอกประเทศ  
    - - การกำหนดเวลาในการรับเงินได้  
    - - การเลือกรวมหรือไม่รวมเสียภาษีปลายปี  
  - การวางแผนภาษีแยกตามประเภทอาชีพมนุษย์เงินเดือน 14-18 ข้อ
    - - ผู้ประกอบวิชาชีพอิสระ  
    - - ผู้ประกอบธุรกิจรับเหมาและธุรกิจอื่น  
    - - ผู้มีเงินได้จากการลงทุนในหลักทรัพย์  
    - - ผู้มีเงินได้จากการใช้หรือเช่าทรัพย์สิน  
    - - ผู้มีเงินได้จากการขายทรัพย์สิน  
  - แนวคิดในการวางแผนทรัพย์สิน และมรดก และการจัดการทรัพย์สินในขณะมีชีวิต 1-4 ข้อ
  - ความหมายของมรดก    1-3 ข้อ
  - การตกทอดของทรัพย์มรดกและผู้จัดการมรดก           1-5 ข้อ
  - พินัยกรรมและกระบวนการวางแผนการจัดการทรัพย์สินและมรดก 1-5 ข้อ

**ข้อสอบเป็นแบบตัวเลือก  เกณฑ์การสอบผ่าน สอบได้ 70% ของคะแนนรวม   

หนังสือที่ใช้ประกอบการออกข้อสอบหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP ชุดวิชาที่ 5 การวางแผนภาษีและมรดก (Tax and Estate Planning)

 

หนังสือ cfp module 5 ชุดวิชาที่ 5 การวางแผนภาษีและมรดก TAX AND ESTATE PLANNINGหนังสือCFP

หมายเหตุ หนังสือประมวลรัษฎากรอับเดจประจำปีใช้ได้ทุกปี


หนังสือที่ใช้ประกอบการอบรมการหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP ชุดวิชาที่ 5 การวางแผนภาษีและมรดก (Tax and Estate Planning)


หนังสือข้อสอบCFP module 5 ชุดวิชาที่ 5 วางแผนการลงทุนหนังสือCFP module 5 ชุดวิชาที่ 5 การวางแผนภาษีและมรดก Tax and Estate Planning
 

ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ หลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP
 

ข้อสอบ   บุคคลทั่วไป     สมาชิกสมาคมฯ    
ฉบับที่ 4  ส่วนที่ 1 : การวางแผนภาษีและมรดก                            2,000 1,700

 หมายเหตุ  ก่อนจะสมัครสอบได้ต้อง
✅ ผ่านการอบรมหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP ชุดวิชาที่  1 พื้นฐานการวางแผนการเงิน ภาษี และจรรยาบรรณ และ
✅ ผ่านการอบรมหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP ชุดวิชาที่ 5 การวางแผนภาษีและมรดก (Tax and Estate Planning) และ
✅ ต้องผ่านการสอบ ฉบับที่ 1 , 2 และ 3  หรือ
ผ่านการยกเว้นการอบรมตามเงื่อนใขของสมาคมนักวางแผนการเงินไทย รายละเอียด
 
   

 ThaiPFA ศูนย์อบรมต้นแบบ สู่เส้นทางคุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงิน CFP มาตรฐานสากล

 


Thai Professional Finance Academy (ThaiPFA)
ติดต่อ
      086-666-0090 , 082-701-7077 , 087-063-3306 

ขอบคุณทุกความไว้วางใจ ที่มีให้ ThaiPFA


#นักวางแผนการเงินCFPมาตรฐานสากลกับThaiPFA #เส้นทางสู่วิชาชีพนักวางแผนการเงินCFPมาตรฐานสากลโดยThaiPFA #ThaiPFAศูนย์อบรมต้นแบบเพื่อความมั่งคั่งมั่นคงและยั่งยืน
E-mail: thaipfa@gmail.com
Website: www.thaipfa.co.th 
Social network: www.facebook.com/thaipfa
LINE: @thaipfa
Mobile: 086-666-0090 , 087-063-3306 ,082-701-7077

ThaiPFA NEWS

เรื่องราวดีๆ ที่อยากบอกเล่า พร้อมข่าวสารและสาระดีๆ ทางการเงิน

ผลงานที่ผ่านมา
portfolio
 • In-House Training, Public Training และบริษัทอื่นๆ...

ความคิดเห็นของผู้เข้าอบรม

หลากหลายความประทับใจ และ คำแนะนำให้อบรมหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP
และหลักสูตรการเงินอื่นๆ กับ ThaiPFA